Koszyk ....

Informacje dla Autorów

Profil tematyczny działu naukowego Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka

Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka zostało powołane do życia w 1946 roku w wyniku reorganizacji Księgarni i Drukarni Katolickiej, istniejącej od 1925 roku.

Mimo trudności związanych z funkcjonowaniem instytucji życia religijnego w Polsce powojennej Wydawnictwo służyło pomocą w duszpasterstwie i angażowało się w rozwój wiedzy religijnej i szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej.

Okres soboru watykańskiego II i po nim następujący czas przyniósł nowe impulsy dla rozwoju teologii i jej współpracy z różnymi gałęziami nauki. Wydawnictwo rozwinęło wtedy systematyczną działalność publikacyjną w zakresie nauk teologicznych, prawnokanonicznych i historycznych. To wówczas, w kontekście powołania do istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozpoczęto wydawanie czasopisma „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. Wśród monografii z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych znalazły się znane i cenione prace m.in. R. Sobańskiego, A. Zuberbiera, M. Ruseckiego, K. Romaniuka, D. Olszewskiego, J. Cudy, J. Szymika.

Nowy, intensywny etap rozpoczął się wraz z utworzeniem w 2000 roku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. KSJ stała się dla niego podstawowym wydawcą prac naukowych.

Współczesne zręby profilu tematycznego działu naukowego Wydawnictwa określiła właśnie współpraca z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej ramach Wydawnictwo publikuje monografie i czasopisma z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego oraz nauk o rodzinie. Wśród nich znalazło się wiele cenionych prac, niektóre otrzymały nagrody i wyróżnienia naukowe.

Wydawnictwo nie jest tylko realizatorem prac naukowych wychodzących ze środowiska Wydziału Teologicznego. W oparciu o profil tematyczny wytworzony w ramach wspomnianej współpracy przyjmuje do realizacji także prace przygotowane przez innych naukowców.

Zakres tematyczny prac publikowanych w naszym Wydawnictwie określamy następująco: nauki teologiczne, historia Kościoła, historia regionu, prawo kanoniczne, filozofia, pedagogika, filologia. Trzy ostatnie współtworzą profil Wydawnictwa w takiej mierze, w jakiej otwierają drzwi dla dialogu „Kościoła ze światem” bądź w nim uczestniczą. Na promowaniu tego dialogu nam zależy.

Nad poziomem merytorycznym prac czuwa Rada Wydawnicza pionu naukowego i powoływani przez nią recenzenci. Procedury i normy tego procesu są opisane na naszych stronach.

Procedury wydawnicze: zgłoszenie publikacji oraz zasady recenzowania

A. Zgłoszenie publikacji

Autor tekstu zgłaszanego do publikacji przekazuje do Wydawnictwa następujące dokumenty (odpowiednio: elektroniczne bądź papierowe):

(1) Manuskrypt („komputeropis”) pracy w elektronicznej wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem DOC, DOCX lub RTF) oraz odpowiadający mu plik w formacie PDF. W przypadku używania nietypowych czcionek – konieczne jest ich dołączenie. Tekst (w tym przypisy) powinien być zredagowany wg wskazań Wydawnictwa i z zachowaniem norm języka polskiego. Analogiczna reguła dotyczy pracy przygotowanej w języku obcym;

(2) krótkie streszczenie pracy (w j. polskim i j. angielskim lub innym „kongresowym”) oraz słowa kluczowe;

(3) oświadczenia o prawach autorskich:

a) oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (formularz);

b) zgody na przedruk ewentualnie wykorzystywanych elementów graficznych czy tekstów objętych prawami autorskimi (formularz);

c) w przypadku pracy wieloautorskiej, w której nie jest wskazane autorstwo rozdziałów: deklaracja o stopniu udziału każdego z autorów w zredagowanej pracy;

(4) kwestionariusz osobowy (formularz);

(5) deklaracja o źródłach finansowania publikacji.

 

B. Etap wstępnej oceny (recenzji wewnętrznej)

1. Rada Wydawnicza przeprowadza wstępną ocenę (recenzję wewnętrzną) nadesłanej pracy. Ocena przebiega według podstawowych kryteriów: zgodności treści z tytułem, zgodności z profilem tematycznym Wydawnictwa, formalnych kryteriów naukowości (aparat naukowy, ewentualne indeksy), wagi naukowej podjętej problematyki, spójności przekazu, poziomu językowego i samodzielności pracy. Do dokonania oceny Rada może wyznaczyć odpowiedniego specjalistę.

1a. Jeśli zgłaszaną pracę stanowi dysertacja doktorska, wówczas autor przedstawia dwie recenzje uzyskane w przewodzie doktorskim. W takim przypadku recenzje te zamiast oceny wewnętrznej zastępują ocenę wydawniczą na tym etapie. Rada może jednak wciąż odrzucić wniosek ze względu na niezgodność z profilem tematycznym Wydawnictwa.

2. Wydawnictwo informuje autora o wyniku wstępnej oceny.

 

C. Etap recenzji (zewnętrznej)

1. Po wydaniu przez Radę Wydawniczą oceny pozytywnej i wyjaśnieniu źródeł finansowania publikacji Wydawnictwo przekazuje pracę do recenzji zewnętrznej. Recenzent (lub recenzenci) jest wybierany przez Radę Wydawniczą, spośród naukowców niezatrudnionych w miejscu pracy autora. Rada może w uzasadnionym przypadku zdecydować o utajnieniu nazwiska recenzenta.

2. Recenzent ocenia pracę według standardowych kryteriów formalnych i merytorycznych (zgodność treści z tytułem, kompletność opracowania, źródłowość, znajomość stanu badań, logiczność przeprowadzonych dowodzeń/wywodów, poprawność metodologiczna, znaczenie dla dyskursu naukowego, poprawność językowa, samodzielność pracy). Kończy recenzję jednoznaczną decyzją, jedną z trzech: wniosek o przyjęcie pracy bez poprawek merytorycznych, wniosek o przyjęcie pracy po dokonaniu wskazanych poprawek lub odrzucenie pracy.

Recenzja negatywna jest wiążąca dla Wydawnictwa. Autor może odwołać się od werdyktu recenzenta do Rady Wydawniczej. Rada rozpatrzy argumenty zawarte w odwołaniu i w uzasadnionym przypadku może wyznaczyć innego recenzenta.

3. Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz recenzji wydawniczej. W przypadku otrzymania recenzji z uwagami o poprawkach: korzystając z formularza ustosunkowuje się do recenzji, wskazując ogólnie, jakich dokonał poprawek, a jakie uwagi recenzenta odrzucił – uzasadniając swoją decyzję. Dołącza skorygowaną pracę (w postaci elektronicznej) w dwóch wersjach. Jedną stanowi jednolity tekst, a drugą – tekst z wyróżnionymi (np. kolorem) fragmentami skorygowanymi lub uzupełnionymi.

4. Wydawnictwo przesyła dokumenty przekazane przez autora do recenzenta. Ten na ich podstawie podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu pracy do publikacji.

5. O zakończeniu procedury recenzyjnej Wydawnictwo informuje autora. W przypadku pozytywnej decyzji i po potwierdzeniu ścieżki finansowania następuje sformułowanie i podpisanie umowy wydawniczej, umieszczenie pracy w planie wydawniczym i zgodnie z nim przejście do etapu opracowania redakcyjnego.

 

Wydawnictwo przeprowadza procedury recenzyjne i wydawnicze z zachowaniem wymaganych standardów etycznych. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej przez Wydawnictwo, recenzenta, autora lub osoby postronne, stosuje się procedury przewidziane przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://publicationethics.org/guidance.

 

Wydawnictwo prowadzi korespondencję z autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem procedur związanych z obiegiem dokumentów papierowych.

 

Profil tematyczny działu naukowego - pobierz

Procedury wydawnicze – zasady recenzji - pobierz

Brak produktów spełniających kryteria.