Koszyk ....

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ

Produktów od 1 do 15 z 46

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej

  Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej

  22,00 zł

  Spis treści
  WYKAZ SKRÓTÓW 11
  WPROWADZENIE (Andrzej Derdziuk OFM Cap) 15
  WSTĘP 17
  Rozdział I
  WEZWANIE DO PREFERENCYJNEJ OPCJI NA RZECZ UBOGICH
  W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEGO FENOMENU UBÓSTWA 27
  1. Zjawisko ubóstwa we współczesnym świecie    28
  1.1. Ubóstwo jako przedmiot badań socjoekonomicznych 28
  1.2. Pojęcie ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II 37
  1.2.1. Ubóstwo materialno-ekonomiczne 38
  1.2.2. Ubóstwo kulturowe 48
  1.2.3. Ubóstwo na płaszczyźnie społeczno-politycznej 54
  1.2.4. Ubóstwo moralne 60
  2. Istota opcji preferencyjnej na rzecz ubogich    65
  2.1. Geneza pojęcia „opcja preferencyjna na rzecz ubogich” 67
  2.2. Ewolucja pojęcia „opcja na rzecz ubogich” w czasie pontyfikatu
  Jana Pawła II 83
  Rozdział II
  TEOLOGICZNY I ETYCZNY FUNDAMENT MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ 91
  1. Biblijno -eklezjalne podstawy troski o ubogich
  w duchu miłości    93
  1.1. Wezwanie do troski o ubogich w Starym Testamencie 94
  1.2. Opcja na rzecz ubogich i słabych w misji Jezusa Chrystusa 103
  1.3. Troska o ubogich w pierwotnym Kościele 116
  2. Miłoś ć społeczna w słu żbie godności osoby
  i sprawiedliwości    126
  2.1. Godność osoby ludzkiej 127
  2.2. Zasada sprawiedliwości 138
  2.3. Miłość jako naczelna zasada w kształtowaniu życia społecznego 148

  2.3.1. Miłość perspektywą rozwoju osoby i społeczeństwa 149
  2.3.2. Miłość społeczna w perspektywie miłości miłosiernej 158
  2.3.3. Miłość społeczna w perspektywie porządku miłości 169
  Rozdział III
  Urzeczywistnienie opcji na rzecz ubogich w świecie
  współczesnym i w życiu Kościoła 177
  1. Opcja na rzecz ubogich na płaszczy źnie
  ogólnospołecznej    178
  1.1. Dobro wspólne 179
  1.2. Zasada pomocniczości 190
  1.3. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr 199
  1.4. Globalizacja solidarności 210
  2. Opcja na rzecz ubogich w misji Kościoła    217
  2.1. Zadania duchownych 219
  2.2. Zadania osób konsekrowanych 234
  2.3. Posłannictwo świeckich 244
  ZAKOŃCZENIE 261
  BIBLIOGRAFIA 273
  SUMMARY 311
  SOMMARIO 312

  Dowiedz się więcej

 2. Pojęcie supozycji sądu

  Pojęcie supozycji sądu

  11,00 zł

  SPIS TREŚCI

  Inhaltsverzeichnis............................................................................................ 6

  Wstęp............................................................................................................... 7

  Rozdział 1. Różne  znaczenia ter minu supozycja ........... 11

  1.1. Supozycja w ujęciu scholastyków ..................................................... 12

  1.2. Koncepcja wprowadzona przez A. Meinonga ................................... 15

  1.3. „Przekonanie na niby” – W. Witwicki ............................................... 16

  1.4. Supozycja jako przypuszczenie – T. Czeżowski ............................... 19

  1.5. Supozycja jako założenie – K. Pasenkiewicz .................................... 20

  1.6. Supozycja w ujęciu K. Ajdukiewicza ................................................ 21

  1.7. Niesprawdzalne założenie nauki – H. Mehlberg ............................... 23

  1.8. Niesprawdzalna hipoteza – B. Gawecki ............................................ 26

  1.9. Wszechobecny mit – L. Kołakowski ................................................. 28

  Rozdział 2. Pojęci a nie zbędne  do okreś lenia

  supozycji ............................................................................................ 32

  2.1. Niesprawdzalność – problem demarkacji .......................................... 32

  2.2. Asercja ............................................................................................... 37

  2.2.1. Systemy asercji pragmatycznej ................................................ 37

  2.2.2. Racjonalne, niestopniowalne uznawanie .................................. 42

  2.3. Wyjaśnianie (tłumaczenie) ................................................................. 43

  2.4. Hipoteza ............................................................................................. 47

  Rozdział 3. pr óba zdefiniowania s upozycji  sądu ........... 49

  3.1. Logika epistemiczna oparta na systemie S4 ...................................... 49

  3.2. Charakterystyka sądu ......................................................................... 51

  3.3. Definicja supozycji sądu .................................................................... 54

  Zakończenie..................................................................................................... 57

  Bibliografia...................................................................................................... 59

  Zusammenfassung............................................................................................ 62

  Dowiedz się więcej

 3. "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  22,00 zł

  Posługując się metodą historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną Autor książki "Teologia kontaktu" (SiM 31) analizuje relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijan w Filippi.

  Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzenia, przedstawia położenie miasta, ogólny rys historyczny, opis środowiska życia mieszkańców w czasach rzymskich oraz sytuację społeczną i religijną mieszkańców.

  W rozdziale drugim autor przedstawia historię kontaktów Pawła ze wspólnotą z Filippi, pierwsze domowe Kościoły i strukturę wspólnoty. Jak pisze autor "Będzie to egzegeza kontaktu bezpośredniego, czyli forma komunikacji misjonarzy z ludnością miasta, podczas II podróży misyjnej".

  Rozdział trzeci, zbudowany na podstawie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, został poświęcony "teologii kontaktu".

  Pozycja zawiera spis treści w języku niemieckim i włoskim oraz bibliografię.

  Dowiedz się więcej

 4. Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Normalna cena: 34,65 zł

  Cena promocyjna 20,00 zł

  Książka Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego (45 nr serii Studia i Materiały WTL UŚ) pod red. ks. Grzegorza Kuczy i ks. Grzegorza Wity, zawiera przemyślenia i materiał badawczy ukazujący pluralizm antropologii różnorodnych tradycji religijnych. Dowiedz się więcej

 5. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność
 6. Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Niniejsze studium - w myśl św. Augustyna: "Ten, komu w Kościele nałożono obowiązek nauczyciela, powinien miec przed oczami te trzy listy apostolskie [=Pierwszy List do Tymoteusza; Drugi List do Tymoteusza; List do Tytusa]" - podejmuje analizę tekstów Listów Pasterskich, które określają styl i sposób życia przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej. Przedmiotem zawartych w niej badań jest najpierw charakterysyka przełożonego (część pierwsza pracy; dwa rozdziały), a następnie prezentacja jego zadań (część druga pracy; dwa rozdziały).

  Dowiedz się więcej

 7. Charyzmat osoby i autorytet urzędu.
 8. Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939
 9. Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach

  Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach

  Normalna cena: 68,25 zł

  Cena promocyjna 40,00 zł


 10. Dobro w czasach postmoderny.Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II

  Dobro w czasach postmoderny.Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 13,00 zł

  Praca zawiera 4 rozdziały :

  Rozdział 1. Postmodernizm jako zjawisko historyczne i społeczno-kulturowe

  Rozdział 2. Postmodernistyczna koncepcja etyki a prawda w moralności według Jana Pawła II

  Rozdział 3. Człowiek w postmodernizmie i obrona chrześcijanskiej antropologii

  Rozdział 4. Kultura jako manifestacja teoretycznych założeń

  Warto nadmienić, że Dobro w czasach postmoderny jest pracą nagrodzoną w konkursie prac z teologii/filozofii Jana Pawła II w 2007 r.

  Dowiedz się więcej

 11. Dydaktyka teologii

  Dydaktyka teologii

  Normalna cena: 29,40 zł

  Cena promocyjna 16,00 zł

  Spis treści :

  Wstęp (ks. Krzysztof Sosna)

  Ks. Krzysztof Sosna, Ratio studiorum a standardy nauczania

  Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Dydaktyka teologii

  Zbigniew Marek SJ, Zasady dydaktyczne w nauczaniu teologii

  Ks.  Artur Malina, Studium Pisma Świętego według Ratio Studiorum

  Ks. Jacek Kempa, Układ programu nauczania dogmatyki

  Ks. Andrzej Żądło, Teologiczny i dydaktyczny wymiar liturgii

  Ks. Leszek Szewczyk, Dydaktyka homiletyki

  Ks. Jan Słomka, Sposoby wykładania patrologii

  Ks. Jerzy Myszor, Formacja historyczna duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku. Wykładowcy i podręczniki

  Ks. Wincenty Myszor, Ćwiczenia w dydaktyce teologii

  Ks. Henryk Olszar, Mapy jako środek dydaktyczny stosowany na użytek wykładów i ćwiczeń z historii Kościoła powszechnego i lokalnego

  Dowiedz się więcej

 12. Ethos and Exegesis (SiM 41)

  Ethos and Exegesis (SiM 41)

  46,20 zł

  Ethos and Exegesis (SiM 41) Dowiedz się więcej

 13. Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych

  Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych

  Normalna cena: 26,25 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł


 14. Gratias agamus domino deo nostro

  Gratias agamus domino deo nostro

  62,00 zł

  Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013

  Dowiedz się więcej

 15. Istoty nadnaturalne ludu Aszanti w Ghanie

Produktów od 1 do 15 z 46

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący