Koszyk ....

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ

Produktów od 1 do 15 z 28

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Teologia kontaktu

  "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł

  Posługując się metodą historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną Autor książki "Teologia kontaktu" (SiM 31) analizuje relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijan w Filippi.

  Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzenia, przedstawia położenie miasta, ogólny rys historyczny, opis środowiska życia mieszkańców w czasach rzymskich oraz sytuację społeczną i religijną mieszkańców.

  W rozdziale drugim autor przedstawia historię kontaktów Pawła ze wspólnotą z Filippi, pierwsze domowe Kościoły i strukturę wspólnoty. Jak pisze autor "Będzie to egzegeza kontaktu bezpośredniego, czyli forma komunikacji misjonarzy z ludnością miasta, podczas II podróży misyjnej".

  Rozdział trzeci, zbudowany na podstawie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, został poświęcony "teologii kontaktu".

  Pozycja zawiera spis treści w języku niemieckim i włoskim oraz bibliografię.

  Dowiedz się więcej

 2. Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty

  Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Niniejsze studium - w myśl św. Augustyna: "Ten, komu w Kościele nałożono obowiązek nauczyciela, powinien miec przed oczami te trzy listy apostolskie [=Pierwszy List do Tymoteusza; Drugi List do Tymoteusza; List do Tytusa]" - podejmuje analizę tekstów Listów Pasterskich, które określają styl i sposób życia przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej. Przedmiotem zawartych w niej badań jest najpierw charakterysyka przełożonego (część pierwsza pracy; dwa rozdziały), a następnie prezentacja jego zadań (część druga pracy; dwa rozdziały).

  Dowiedz się więcej

 3. Chrześcijański model wychowania
 4. Dialog...
 5. Dobro w czasach postmoderny

  Dobro w czasach postmoderny.Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł

  Praca zawiera 4 rozdziały :

  Rozdział 1. Postmodernizm jako zjawisko historyczne i społeczno-kulturowe

  Rozdział 2. Postmodernistyczna koncepcja etyki a prawda w moralności według Jana Pawła II

  Rozdział 3. Człowiek w postmodernizmie i obrona chrześcijanskiej antropologii

  Rozdział 4. Kultura jako manifestacja teoretycznych założeń

  Warto nadmienić, że Dobro w czasach postmoderny jest pracą nagrodzoną w konkursie prac z teologii/filozofii Jana Pawła II w 2007 r.

  Dowiedz się więcej

 6. Gratias agamus

  Gratias agamus domino deo nostro

  Normalna cena: 62,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł

  Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013

  Dowiedz się więcej

 7. Istoty nadnaturalne ludu aszanti w Ghanie

  Istoty nadnaturalne ludu Aszanti w Ghanie

  Normalna cena: 25,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł


 8. Jesus Chrystus

  Jesus Chrystus – bibliografia 2003-2004 (SiM 44)

  Normalna cena: 35,70 zł

  Cena promocyjna 2,00 zł

  Przestawiamy kolejny tom wydany w serii Studia i Materiały WTL UŚ (SiM 44). Książka Jesus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003–2004, autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka, stanowi kontynuację opracowywanej przez niego bibliografii chrystologicznej Dowiedz się więcej

 9. Jezus Chrystus bibliografia

  Jezus Chrystus - osoba i dzieło - bibliografia 2005 - 2006

  Normalna cena: 58,80 zł

  Cena promocyjna 2,00 zł

  Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje, które wg rozpowszechnionych kry­teriów katalogowania znalazłyby się pod hasłem „Jezus Chrystus - osoba i dzie­ło". Skupia zatem obszar zagadnień związanych z szeroko pojętą chrystologią: poczynając od kwestii Jezusa historycznego, poprzez chrystologię biblijną, fun­damentalną, dogmatyczną (w ujęciu „integralnym": łącznie z soteriologią), hi­storię dogmatu, aż po tematy teologiczno-egzystencjalne. Dowiedz się więcej

 10. Kancjonał rekopismienny

  Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku

  Normalna cena: 48,00 zł

  Cena promocyjna 10,00 zł

  Ks. dr hab. Antoni Reginek (prof. UŚ) opublikował w tamtym roku pracę zatytułowaną Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.)

   


  Bezcennym bogactwem kulturowym, na nowo dziś odkrywanym, stają się źródłowe przekazy pieśni sakralnych. Określa się je zwykle terminem "śpiewnik", z dodatkiem "kościelny", przy czym pojęcie to, dość jednoznacznie charakteryzujące konkretny zbiór i wskazujące na jego cel użytkowy, spopularyzowało się dopiero w XVIII w., a na gruncie polskim jeszcze później. Pierwotnie, na oznaczenie takiego zbioru, używano słowa "kancjonał" (łac. cantu, cantio - śpiew, pieśń), które zostało zapożyczone z tradycji Kościoła protestanckiego i w tamtym rozumieniu oznaczało zwykle zestaw psalmów, hymnów, litanii i pieśni mających zastosowanie liturgiczne. Niniejsza publikacja ma przybliżyć badaczom pieśni i miłośnikom śpiewów kościelnych trzy kancjonały rękopiśmienne: dwa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej i jeden z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach - pod względem muzycznym prawie nieznane, a jak się okazuje, o cennej zawartości badawczej. Co szczególnie ważne, każdy z tych zbiorów wyróżnia się inną proweniencją i cechuje go odrębne przeznaczenie, ale wspólnie reprezentują tradycję śląską i stanowią cenne ogniwo w przekazie repertuaru pieśniowego w Kościele katolickim na Górnym Śląsku w XIX wieku.

  Dowiedz się więcej

 11. Kościół wobec granic

  Kościół wobec granic

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł

  Spis treści:

  Ks. Jacek Kempa, Wstęp

  Ks. Jan Słomka, Chrzest i Kościół: analiza określeń chrztu: "oczyszczenie" i "w imię Jezusa"

  Ks. Jacek Kempa, Granice akomodacji orędzia o zbawieniu

  Ks. Grzegorz Strzelczyk, Dogmat jako granica: hermeneutyka Paula Beauchampa a interpretacja dogmatu (-ów)

  Ks. Grzegorz Kucza, "Między doczesnością a wiecznością"

  Ks. Krzysztof Sosna, Zbawczy dialog osób niepełnosprawnych umysłowo

  Ks. Lucjan Balter SAC, Blaski i cienie ekumenicznego dialogu katolicko-prawosławnego na tle rozprawy doktorskiej bł. Jerzego Matulewicza

  Ks. Tomasz Jaklewicz, Rozumienie iustus oraz peccator w formule simul iustuset peccator

  Ks. Józef Budniak, Ekumenizm na granicy

  Ks. Piotr Jaskóła, Pneumatologia w reformowanej ortodoksji

  Ks. Grzegorz Ignatowski, Religijne perspektywy oficjalnego dialogu katolicko-żydowskiego

  Ks. Michał Dróżdż, Kościół w komunikacji

  Ks. Adam Kubiś, "Znak wzniesiony dla narodów (Iz 11,12) w interpretacji I i II Soboru Watykańskiego

  Dowiedz się więcej

 12. Kryzys i prawda

  Kryzys i prawda

  Normalna cena: 46,00 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł


 13. Książka, prasa i biblioteka

  Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w woj. śląskim (1922 - 1939)

  Normalna cena: 65,00 zł

  Cena promocyjna 10,00 zł

  72 numer serii Studia i Materiały WTL UŚ

   

  Dowiedz się więcej

 14. Media w rodzinie

  Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej

  Normalna cena: 20,00 zł

  Cena promocyjna 11,00 zł

  SiM 88: Media w rodzinie w perspektywie społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2018, ISBN: 978-83-8099-036-4, ss. 196

   

  fragment Wstępu:

  „Problematyka mediów w rodzinie jest dzisiaj przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań, dyskusji i konferencji. Jest obecna w środowisku krytyków mediów, pojawia się również w refleksjach duszpasterzy zainteresowanych losem rodziny. Stała się także przedmiotem konferencji naukowej pt. Media w rodzinie w perspektywie społeczno-pastoralnej, która odbyła się 11 maja 2017 r. w Auli Z. Pawłowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE w Katowicach, Katedrę Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach oraz Wyższą Szkołę „Humanitas” z Sosnowca. Prezentowane podczas konferencji referaty podejmowały różną tematykę, za każdym razem jednak koncentrowały się na wpływie, jaki współczesne media wywierają na nasze rodziny.

  Dalszym etapem jeszcze mocniej pogłębionej i poszerzonej refleksji nad rolą mediów w rodzinie jest niniejsza monografia. (…) Wspólną intencją autorów tych opracowań jest nie tylko omówienie negatywnych skutków oddziaływania mediów, choć te również w pewnej mierze występują, co przede wszystkim ukazanie, w jaki sposób można media właściwie wykorzystać w życiu rodzinnym i indywidualnym. Także redaktorzy prezentowanego opracowania chcą, aby zawarte w niniejszej publikacji analizy sugerowały rodzicom, nauczycielom, duszpasterzom,  politykom i nadawcom medialnym kierunki działań korzystne dla trwałości rodziny, istniejących w nich więzi. Wskazują także na zagadnienia istotne dla indywidualnego oraz społecznego rozwoju” (ks. Ireneusz Celary, ks. Grzegorz Polok)

   

  Spis artykułów:

  Bogdan Biela, Nauczanie Kościoła o mediach – kontekst rodzinny

  Sebastian Kiessig Familie – Medien – Mensch: positive Zugänge der katholischen Kirche zu social media

  Grzegorz Juranek, Wpływ telewizji i Internetu na życie rodziny w ujęciu papieża Franciszka

  Grzegorz Polok, Michał Kapias, Agnieszka Put, Rola mediów w rodzinnym sposobie spędzania czasu wolnego z perspektywy przeprowadzonych badań

  Aleksandra Pethe, Rodzinna sacrosfera w cyberświadectwach wiary

  Anna Kozak, Kształtowanie postawy młodzieży wobec przekazów medialnych na przykładzie działalności Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury w Bielsku-Białej

  Grzegorz Łęcicki, Telewizja w rodzinie: szanse, zagrożenia, wyzwania

  Alojzy Drożdż, Relatywizm moralny propagowany przez seriale telewizyjne

  Jan Przybyłowski, Media jako zagrożenie i szansa w wychowaniu dzieci w rodzinach

  Henryk Olszar, Ewangeliczna Miłość. Katolicka stacja radiowa eM 107,6 fm w Katowicach i jej programy o tematyce małżeńsko-rodzinnej

  Adam Szromek, Beata Hysa, Oddziaływanie mediów internetowych na współczesnego człowieka

  Marlena Kałużyńska-Tyburska, Internet w domu – zagrożenie czy pomoc w formacji integralnej człowieka?

  Ireneusz Celary, Brauchen Menschen heutzutage eine Telefonseelsorge?

   

  Dowiedz się więcej

 15. Mężczyzną i niewiastą

  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu.

  Normalna cena: 48,00 zł

  Cena promocyjna 15,00 zł

  Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu

  Dowiedz się więcej

Produktów od 1 do 15 z 28

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący