Koszyk ....

Studia pastoralne

10 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Studia Pastoralne ROK XI 2015 NR 11Małżenstwo-Rodzina-Duszpasterstwo

  Studia Pastoralne ROK XI 2015 NR 11Małżenstwo-Rodzina-Duszpasterstwo

  44,00 zł

  Artykuły:

  Ks. Ireneusz Celary: Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji w nauczaniu papieża Franciszka

  Ks. Landwójtowicz: Znaczenie wybranych cech małżenstwa communio personarum w realizacji zadań stojących przed rodziną jako domowym Kościołem

  Ks. Bogdan Biela: Antropologia genderyzmu w świetle Listu do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie

  Karina Bień: Rodzina najcenniejszą wartością współczesnych czasów

  Ks. Bogdan Wolański: Duszpasterstwo rodzin odpowiedzią na czasy kryzysu małżeństwa i rodziny. Doświadczenie diecezji legnickiej

  Ks. Edward Wiszowaty: budowanie komunii z Bogiem w rodzinie przez słowo Boże

  Ks. Piotr Kulbacki: Liturgiczne obrzędy jubileuszu małżeństwa

  Ks. Wiesław Przygoda: Ubóstwo rodzin w Polsce wyzwaniem dla Kościoła

  Ks. Janusz Mastalski: Szkodliwe interakcje wewnątrzrodzinne w kontekście cywilizacyjnych przemian

  Krystian Wojaczek: Pastoralne determinanty profilaktyki kryzysu małżeństwa

  Ks. Dariusz Lipiec: Formacja chrześcijańska niepełnosprawnych w rodzinie

  Anna Zellma: Aktywność fizyczna jako sposób spędzania czasu wolnego w rodzinie chrześcijańskiej

  Ks. Grzegorz Polok: Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży pochodzacej z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego

  Ks. Waldemar Maciejewski: Chrześcijańska codzienność ludzi świeckich w twórczości pisarskiej ks. Franciszka Grudnioka (1920-1998)

  Ks. Krzysztof Witko:

  Ks. Marcin Kołodziej: Pobożność eucharystyczna i kult Eucharystii poza Mszą świętą

  Ks. Robert Lapko: The book of Tobit. Family in a foreign land

  Joanna Pakuza: Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945 w świetle ich wspomnień. Studium historiograficzne

   

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 2. Studia Pastoralne ROK XII 2016 NR 12

  Studia Pastoralne ROK XII 2016 NR 12

  32,00 zł

  Tematem najnowszego numeru Studiów Pastoralnych jest muzyka liturgiczna - przekazywanie wiary.

  Dowiedz się więcej

 3. Studia Pastoralne ROK X 2014 NR 10

  Studia Pastoralne ROK X 2014 NR 10

  Normalna cena: 120,00 zł

  Cena promocyjna 110,00 zł

  Studia Pastoralne ROK X 2014 NR 10 Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

  Dowiedz się więcej

 4. Studia Pastoralne ROK IX 2013 NR 9

  Studia Pastoralne ROK IX 2013 NR 9

  Normalna cena: 57,00 zł

  Cena promocyjna 46,00 zł

  W zeszycie m.in.

  Aleksander R. Bańka

  -Wiara w porządku ratio.

  Włodzimierz Broński

  -Nowa ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej.

  Elżbieta Osewska

  -Znaczenie szkół katolickich dla formacji katolików w Anglii i Walii.

  Adam Skreczko

  -Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci.

  Edward Wiszowaty

  -Przepowiednie w ponowoczesności.

  Anna Zellma

  -Przekaz treści wiary jako obszar pracy nauczyciela religii w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

 5. Studia Pastoralne ROK V 2009 NR 5

  Studia Pastoralne ROK V 2009 NR 5

  Normalna cena: 50,00 zł

  Cena promocyjna 28,00 zł

  SPIS TREŚCI

  INHALTSVERZEIHNIS

  OD REDAKCJI ........................................................................................ 5

  ZU DIESEM HEFT

  ARTYKUŁY

  ARTIKEL

  Ks. Roman Kuligowski

  Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj ....................................... 13

  Ehe und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute (Zusf.) ....................... 21

  Ks. Maciej Ostrowski

  Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi ............................................. 22

  Family as a friendly environment for a human being (Sum.) ..................................... 34

  Ks. Bronisław Mierzwiński

  Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych

  Jana Pawła II ...................................................................................................... 35

  La théologie du corps comme l’aspect essentiel du mariage

  d’après Jean Paul II (Rés.) .................................................................................... 43

  Ks. Paweł Pacholak

  Ku duszpasterstwu Kościoła domowego ........................................................... 45

  Toward the ministry of the „domestic Church” (Sum.) ............................................. 58

  Ks. Ireneusz Celary

  Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej .................. 59

  Die Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese (Zusf.) .................. 68

  Ks. Bogdan Biela

  Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele

  Ruchu Światło–Życie ......................................................................................... 69

  Family as communion of life and love in the home church of light movement (Sum.) .. 87

  Ks. Kazimierz Matwiejuk

  Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu ......................... 89

  Durch die sakramentale Ehe zur Hauskirche (Zusf.) ................................................ 94

  Ks. Bogusław Migut

  Wspólny udział małżonków w Eucharystii ........................................................ 95

  The common participation of spouses in the Eucharist (Sum.) ................................ 110

  420 SPIS TREŚCI

  Ks. Józef Stala

  Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna ....................... 112

  Das Charisma der Familie und die von ihr erfüllte religiöse Erziehung (Zusf.) ........ 120

  Anna Zellma

  Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży

  do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie .... 122

  The teaching of religion in schools as preparation for young people to

  constructively solve problems in their future marriage and family (Sum.) ................ 132

  Ks. Piotr Kulbacki

  Katechumenat przedmałżeński narzeczonych ................................................. 133

  Catechumenate for marriage (Sum.) ..................................................................... 147

  Ks. Mieczysław Polak

  Bliższe przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie ............................. 148

  Die nähere Vorbereitung auf das Leben in der Ehe und Familie (Zusf.) ................... 162

  Ks. Sławomir Pawiński

  Otoczmy troską życie małżeńskie w przepowiadaniu. .................................... 163

  Umringen wir mit Fürsorge das Eheleben in der Voraussagung (Zusf.) ................... 174

  Ks. Antoni Reginek

  Teologiczne treści w pieśniach ku czci Świętej Rodziny ................................ 175

  Die theologischen Leitgedanken in den Liedern zu Ehren der Heiligen Familie (Zusf.) ... 180

  Ks. Rudolf Pierskała

  Celebracja Mszy szkolnej ................................................................................ 182

  Die Zelebration der Schulmesse (Zusf.) ................................................................ 197

  Ks. Henryk Sławiński

  Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza... 198

  Different concepts of the homily, examples and comparative analysis (Sum.) ........... 212

  Ks. Czesław Galek

  Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich

  przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej .... 213

  Religious education of school children and students in the territory of Poland

  in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and memoir

  Wrtings (Sum.) .................................................................................................... 232

  Dariusz Adamczyk

  Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości .... 234

  Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation to holiness (Sum.) .. 249

  SPIS TREŚCI 421

  MATERIAŁY

  VERSCHIEDENE BEITRÄGE

  Krystian Wojaczek

  Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin

  – subdyscypliny teologii praktycznej ............................................................... 251

  Ein personalistisch-relationischer Kontext der Familienseelsorge

  – einer Subdisziplin der Pastoraltheologie

  Ks. Zdzisław Żywica

  Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa

  i Kościoła (Ef 5,21-33) ..........................................................................................260

  Ehelichenbeziehungen eines Mannes und einer Frau im Licht des Christi und seiner

  Kirche Mysteriums (Eph 5,21-33)

  Ks. Grzegorz Polok

  Członek rodziny jako autorytet ........................................................................ 269

  Der Familienglied als Autorität. Eine Analyse der Forschungsresultaten

  Ks. Hubert Łysy

  Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej ........ 279

  Predigten der „Roratemesse” im Dienst des Kindes und der christlichen Familie

  Łukasz Kuczyński TChr

  Narracyjna rola ciała w liturgii ........................................................................ 291

  Die narrative Rolle des Körpers in der Liturgie

  Ks. Tomasz Seweryn

  Kapłan i Maryja w dziele nawrócenia chrześcijanina ...................................... 304

  Priester und Maria im Werk der Umkehr eines Christen

  Rocco Buttiglione

  Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi ..................... 317

  Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens

  auf den zeitgenössischen Areopage

  OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA

  BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE

  Ks. Manlio Sodi SDB

  Mszał Piusa V. Dlaczego Msza św. po łacinie w trzecim tysiącleciu? ............ 323

  Il Messale di Pio V. Perché la messa in latino nel III millennio?

  422 SPIS TREŚCI

  RECENZJE

  REZENSIONEN

  Janusz Zawadka MIC, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand.

  Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament (ks. Jan Kochel) .................. 355

  Claude R. Foster, Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana

  Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ................................................................... 358

  Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu

  św. Maksymiliana Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ..................................... 362

  Rudolf Pierskała, Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej

  reformie liturgicznej (ks. Andrzej Żądło) ......................................................... 366

  Ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki

  (1921–1987) – życie i działalność (ks. Bogdan Biela) .................................... 373

  Dar spotkania Boga. Nowa seria podręczników do nauki religii

  pod redakcją dr hab. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. PAT dra hab. Józefa Stali

  (ks. Roman Buchta) ......................................................................................... 378

  Tomás Špidlík, Życie po śmierci. Maranathà (ks. Grzegorz Kucza) ............... 383

  Jan Słomka, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu (ks. Andrzej Żądło) ........ 384

  SPRAWOZDANIA

  BERICHTE

  Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft für Homiletik, Würzburg

  28 września – 2 października 2008 (ks. Leszek Szewczyk) ............................ 389

  Bericht des Treffens der Arbeitgemenischaft für Homiletik

  (Würzburg 28. September – 2. Oktober 2008)

  „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji

  na przyszłość” Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

  i Duszpasterzy im. Jana Pawła II oraz Komisji Duszpasterstwa Konferencji

  Episkopatu Polski, Sieradz 28 października 2008 (ks. Bogdan Biela) ............ 391

  „Pastoralprogramm für die Kirche in Polen. Auf der Suche nach einem Konzept

  für die Zukunft”. Symposium der polnischen Vereinigung der Pastoraltheologen und

  Seelsorger mit Namen Johannes Paul II sowie die Pastoralkommission der polnischen

  Bischofskonferenz (Sieradz 28. Oktober 2008)

  Sympozjum poświęcone pracom nad nowym Lexicon Latinitatis Liturgicae,

  Rzym 20 lutego 2009 (ks. Andrzej Żądło) ....................................................... 396

  Symposium gewidmet der Arbeit am neuen Lexicon Latinitatis Liturgicae

  (Rom 20. Februar 2009)

  SPIS TREŚCI 423

  „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. XXXIV Kongregacja

  Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, Jasna Góra 27 lutego –

  2 marca 2009 (ks. Bogdan Biela) ..................................................................... 399

  „Macht Jünger aus allen Völkern”. XXXIV Versammlung der Verantwortlichen

  der Bewegung Licht-Leben (Jasna Góra 27. Februar – 2. März 2009)

  „Pokolenie JP2 i B16”. Ogólnopolskie sympozjum dotyczące stanu polskiej

  młodzieży, Wrocław 27–28 kwietnia 2009 (ks. Bogdan Biela) ...................... 400

  „Generation JP2 und B16”. Gesamtpolnisches Symposium über die Lage der

  polnischen Jugend (Wrocław 27.–28. April 2009)

  „Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan”. Konferencja naukowa

  połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab.

  Wincentemu Myszorowi, Katowice 21 maja 2009 (ks. Roman Buchta) ......... 402

  „Natur und Eigenschaften der liturgischen Versammlung der Christem”.

  Wissenschaftliche Konferenz verbunden mit der Übergabe des Jubiläumsbuches

  an Prof. Dr. hab. Wincenty Myszor (Katowice 21. Mai 2009)

  „Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie”. W Roku

  św. Pawła Apostoła Narodów XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe, Piekary

  Śląskie 30 maja 2009 (ks. Bogdan Biela) ........................................................ 407

  „Hoffnung auf die gegenwärtigen Areopage tragen durch die Sorge um das Leben”.

  Im Jahr des Heiligen Völkerapostels Paulus – XVIII Wissenschaftliches Symposium

  in Piekary (Piekary Śląskie 30. Mai 2009)

  „Kult świętych – nowe Martyrologium Romanum”. 45. Sympozjum

  Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach

  Duchownych, Lublin 8–10 września 2009 (ks. Andrzej Żądło) ...................... 413

  „Die Heiligenverehrung – Das neue Martyrologium Romanum”. 45. Symposium

  der Liturgieunterichtenden in den Theologischen Fakultäten und Priesterseminaren

  (Lublin 8.–10. September 2009)

  „Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium,

  Opole 17–20 września 2009 (ks. Ireneusz Celary) .......................................... 415

  „Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium (Opole

  17.–20. September 2009)

  Dowiedz się więcej

 6. Studia Pastoralne ROK III 2007 NR 3

  Studia Pastoralne ROK III 2007 NR 3

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 23,00 zł

  ....................,


  ................................6


  ........................................................................................................................


  ..........................7


  ..............<


  ............/


  Ks. Grzegorz Kucza
  Antropologiczny kontekst w teologii sakramentu pokuty i pojednania ...............


  ......................................................................................................................
  ........................................................................ ......................................................................18

  ................................D
  Wychowanie do pokuty .......................................................................................1
  .................................................................... ............................................................................


  Ks. Bogdan Biela
  ................................................................................................................................ ..................3


  ..................................................................................................
  ................................................................................................................................................


  Ks. Roman Kuligowski
  Duszpasterska troska o penitenta ....................................................................... ..4
  .............................................................................. (..........) .........................................................


  Ks. Jan Twardy
  ..............................................................................................................................................3

  ................................................................................................................................
  .................................................. ...................................................................................... ..


  ..................................
  Homilia w celebracji obrzedu pokuty i pojednania ...............................................8
  ....................................................................................................................................................................... ..


  ..........................D
  .................................................................................................................................... ..4
  ...................................................................... (........)................................................................


  Ks. Antoni Reginek
  ......................................................................................................\
  .............................................................. ........................................................................10


  ..................................................................................................................
  ................................................................................................................................................  384 ....................,


  ..............................................L
  ................................................................................................................................L
  .................................................................................... ............................................... 11
  ..........................................................................................................................
  ....................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................


  Ks. Jan Kochel
  .................................................................................................................................... .........133

  ................................................................................................................
  .................................................. ..........................................................................................


  ............................................N
  Terapeutyczny wymiar katechezy szkolnej ....................................................... 143
  ..............................................................................................................................................................


  ..................................L
  ............................................................................................................................................


  ............................................................................................................
  .............................................................................................................................................


  Joanna Prajsnar
  ......................................................................................................................................L
  ..........................................................................................................................................8

  ........................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................. ...............................


  S. Barbara Kupis
  .......................................................................................................................................3
  ............................................................................................................ ....................................... ....
  Ks. Henryk Krzysteczko
  ....................................................................................................
  ...........................................................................................................................................0
  ............................................................................................................ .................................................


  Ks. Józef Stala
  ....................................................................................................................
  w systemie wychowawczym ks. Walentego Gadowskiego ...................................


  ..........................................................................................................................
  .................................................................................................................................. ..........................  ....................,
  ....


  ................<


  ........................................(


  ..............................N
  Sakrament pokuty i pojednania w perspektywie pastoralno-socjologicznej ........
  ..............................................................................................................................................H


  Ks. Grzegorz Wita
  ...................................................................... ...............................................................
  ......................................................................................D


  ........................N
  .................................................................................................................................. ....0

  ..........................................................................W


  ......................................N
  ...........................................................................................................................................
  ........................................................................................H


  ................................D
  ..........................................................................................´
  ....................................................................................................................................4

  ..............................................................................................................´
  ..............................................................................................L


  Ks. Grzegorz Ignatowski
  ......................................................................................................................U
  .................................................................................................................... ...........................301
  ....................................................................................................................................................
  ................................................................................................................O


  ........................................................$


  ....................................................................(


  Ks. Cesare Giraudo

  ......................................................................................................
  .................................................................................... ...................................................... 311
  ................................................................................................................................................................................................................................´  ....
  ....................,


  ..............(


  ....................1


  ....................................................................................................................
  .................................. (ks. Józef Stala).................................................................... 331

  Bogdan Biela, ........................................................................
  ...................................................................................................... ......................................334

  Ireneusz Celary, .....................................................................................................................................................................................................................................


  ....................................................................................................................................
  ........................................................................................
  .......................................................... (ks. Bogdan Biela)...........................................443

  ............................................................................................................................................................................ (ks. Antoni Reginek) .......................................... 348

  Cesare Bissoli, ......................................................
  ..........................................................(ks. Jan Kochel) .................................................. ....


  ..................................................................................................
  ................................................ (ks. Grzegorz Kucza)................................................. ....


  ................................................................................................
  ..............................................................................................................................................


  ......................$


  ..............(


  ..................................................................................................................................


  religii (religij)”. Konferencja naukowa,
  ....................................................(ks. Grzegorz Kucza) ............................................ ....1


  ........................................................................................................................................
  ..........................................................................
  ........................................................................................................


  ..............................................................................................................................................
  ..................................................(Jan Oko) .............................................................. ....4

  ..............................................................................................................................................
  ....................................................  ....................,
  ....


  ....................................................................................”. Konferencja naukowa

  ........................................................................................................................
  ..................................................................................(ks. Grzegorz Ignatowski) ..............
  „......................................................................................................................................................
  ........................................................................................................
  ..................................................................................................


  ........................................................................................................................................
  ......................................................................................(ks. Roman Buchta) ...................


  ..............................................................................................................................................................
  ....................................................................................................


  .........................................................................................................."
  ................................................................................................................................
  ..................................................................................
  ..........................(ks. Arkadiusz Wuwer) ....................................................................


  ..........................................................................................................................................
  ................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  Dowiedz się więcej

 7. Studia Pastoralne ROK IV 2008 NR 4

  Studia Pastoralne ROK IV 2008 NR 4

  Normalna cena: 42,00 zł

  Cena promocyjna 25,00 zł

   

  377
  SPIS TREŚCI
  INHALTSVERZEIHNIS
  OD REDAKCJI
  ........................................................................................
  5
  ZU DIESEM HEFT
  ARTYKUŁY
  ARTIKEL
  Ks. Andrzej
  Żą
  d
  ł
  o
  Sakrament bierzmowania wczoraj i dzi
  ś
  ............................................................
  1
  1
  Il sacramento della cresima ieri e oggi (Som.)
  .........................................................
  28
  Ks. Helmut Jan Sobeczk
  o
  Z problematyki teologiczno-pastoralnej
  sakramentu bierzmowania
  .................
  29
  Von der theologisch-pastoralen Problematik der Firmung (Zusf.)
  .............................
  40
  Ks. Bogdan Biel
  a
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
  czy wykorzystana szansa?
  .......
  4
  1
  Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity? (Sum.)
  ..................
  53
  Elżbieta Osewsk
  a
  Wprowadzenie dzieci
  w tajemnicę
  Ducha Świętego
  w środowisku rodzinnym
  ................................................................................
  5
  4
  Introduction of Children into the Mystery of Holy Spirit
  in the Family Environment (Sum.)
  ..........................................................................
  6
  4
  Elżbieta Tkoc
  z
  Duch Święty w katechezie
  młodzieży ponadgimnazjalnej
  ................................
  6
  5
  Holy Spirit in the catechesis of secondary school students (Sum.)
  .............................
  76
  Anna Zellm
  a
  Przygotowanie młodzieży
  do sakramentu bierzmowania
  jako kategoria badawcza
  we współczesnej katechetyce
  ....................................
  78
  Preparing young people for the sacrament of Confirmation as
  a research category in contemporary catechization (Sum.)
  .......................................
  89
  Ks. Stanisław Dziekońsk
  i
  Tajemnica Ducha Świętego
  w katechezie sakramentu bierzmowania
  ...............
  9
  0
  The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament
  of Confirmation (Sum.)
  ........................................................................................
  104
  Helena Słotwińsk
  a
  Duch Święty w
  Programie nauczania religii
  ..................................................
  10
  5
  The Holy Spirit in the Programme of Religious Education (Sum.)
  ...........................
  121
  378
  SPIS TREŚCI
  Ks. Krzysztof Sosn
  a
  Sakrament bierzmowania
  osób z niepełnosprawnością umysłową
  .................
  12
  2
  Das Sakrament der Firmung bei geistig Behinderten (Zusf.)
  ...................................
  13
  6
  Ks. Roman Kuligowsk
  i
  Duch Święty a moralność chrześcijańska
  w nauczaniu św. Pawła
  ..................
  13
  8
  Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus (Zusf.)
  ..................................
  14
  7
  Ks. Stanisław Dy
  k
  Duch Święty jako podmiot i treść
  przepowiadania homilijnego
  .....................
  1
  48
  Lo Spirito Santo come soggetto e contenuto della predicazione omiletica (Som.)
  .....
  1
  69
  Ks. Antoni Regine
  k
  Polskie adaptacje hymnu do Ducha Świętego
  ................................................
  1
  7
  1
  Adaptations polonaises de l’hymne au Saint Esprit (Som.)
  .....................................
  1
  79
  Ks. Józef Stal
  a
  Społeczno-kulturowy kontekst
  współczesnych zagrożeń edukacji religijnej
  w rodzinie
  .........................................................................................................
  1
  8
  1
  Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der gegenwärtigen Bedrohung
  der religiösen Erziehung in der Familie (Zusf.)
  .....................................................
  19
  1
  Ks. Wojciech Osia
  l
  Wychowanie do wspólnoty parafialnej
  jako zadanie szkolnej lekcji religii
  ....
  1
  9
  3
  Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education
  in Schools (Som.)
  ................................................................................................
  20
  5
  MATERIAŁY
  VER
  SCHIEDENE BE
  ITR
  Ä
  GE
  Ks. Alojzy Drożd
  ż
  Bierzmowanie w całokształcie
  chrześcijańskiej moralności
  ...........................
  2
  0
  7
  Die Firmung im Gesamtbild der christlichen Moral
  Zofia Tomasze
  k
  Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii
  dla życia chrześcijańskiego
  ................
  2
  2
  2
  Die Bedeutung der Teilnahme an der Eucharistie für das christliche Lebens
  Ks. Marian Wróblewsk
  i
  Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim
  na przykładzie wybranych
  tekstów
  drukowanych w latach 1985
  2000
  .....................................................
  2
  3
  3
  Das Sakrament der Busse in der homiletischen Überlieferung am Beispiel
  ausgewählter Texte der Jahre 1985-2000
  379
  SPIS TREŚCI
  Ks. Roman Bucht
  a
  Orędzie papieża Benedykta XVI
  na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney
  (2008)
  aktualnym wskazaniem dla katechezy
  wprowadzającej do misji
  ........
  2
  5
  1
  Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in Sydney (2008)
  – ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission hinführt
  Ks. Grzegorz Polo
  k
  Preferencje aksjologiczne studentów
  wezwaniem dla nauczycieli
  akademickich
  do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym
  .............
  26
  8
  Aksiologische Präferenzen der Studenten – ein Aufruf an die akademischen
  Lehrer, Zeugen des Glaubens in ihrem akademischen Umfeld zu sein
  Ks. Czesław Gale
  k
  Wychowawcza rola Kościoła katolickiego
  i religii w twórczości
  Bolesława Prusa
  ...............................................................................................
  28
  2
  Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der Religion im Wirken
  von Bolesław Prus
  OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA
  BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE
  Wprowadzenie do refleksji nad
  motu proprio
  Benedykta
  XVI
  zatytułowan
  ym
  S
  u
  mmorum Pontificum
  ....................................................................................
  29
  3
  Avvio di una
  riflessione sul Motu Proprio „Summorum Pontificum” di Benedetto XVI
  RECENZJE
  REZENSIONEN
  Drogi katechezy rodzinnej
  ,
  red. E. Osewska, J. Stala
  (ks. Andrzej Żądło)
  ..........................................................................................
  305
  Adolphe Gesché,
  Chrystus
  ,
  przeł. Agnieszka Kuryś
  (ks. Zdzisław Żywica)
  ......................................................................................
  312
  Ks. Bogdan Biela,
  Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła.
  Studium teologiczno-pastoralne
  (ks. Józef Mikołajec)
  ....................................
  322
  Ryszard Kamiński,
  Działalność zbawcza Kościoła w teorii
  i praktyce pastoralnej
  (ks. Bogdan Biela)
  .......................................................
  324
  Jan Kochel,
  Katecheza u źródeł Ewangelii
  (ks. Roman Buchta)
  .....................
  326
  Jarosław Międzybrodzki,
  Duchowość kapłana w nauczania Jana Pawła II
  (ks. Bogdan Biela)
  ...........................................................................................
  329
  Dowiedz się więcej

 8. Studia Pastoralne ROK VIII 2012 NR 8

  Studia Pastoralne ROK VIII 2012 NR 8

  Normalna cena: 60,00 zł

  Cena promocyjna 37,00 zł

   

  SPIS TREŚCI
  TABLE OF CONTENTS
  OD REDAKCJI
  ...................................................................................................
  5
  FROM THE EDITORS
  ARTUKUŁY
  ARTICLES
  Zenon Kardyna
  ł
  Grocholewsk
  i
  Zwi
  ą
  zek wolno
  ś
  ci z prawd
  ą
  ...............................................................................
  13
  Relationship between freedom and truth (Sum.)
  .......................................................
  24
  Wolfgang Klausnitzer
  Ist das Christentum allen anderen Religionen
  ü
  berlegen?
  .................................
  2
  5
  Does Christianity surpass other religions?
  (Sum.)
  ...................................................
  7
  9
  Czy chrze
  ś
  cija
  ń
  stwo przewy
  ż
  sza wszystkie inne religie? (Stresz.)
  ..............................
  7
  9
  Benedikt Kraneman
  n
  Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas
  – Kontinuität und Diskontinuität
  .......................................................................
  8
  0
  Christian culture of celebration and a cultural
  identity of Europe
  – continuation and a break-up
  (Sum.)
  .....................................................................
  9
  4
  Chrze
  ś
  cija
  ń
  ska kultura
  ś
  wi
  ę
  towania i kulturowa to
  ż
  samo
  ść
  Europy
  kontynuacja i zerwanie
  (Stresz.)
  ..........................................................................
  9
  4
  Ks. Piotr Kulback
  i
  Family catechumenate in the domestic Church
  .................................................
  9
  5
  Family catechumenate in the domestic Church (Sum.)
  ...........................................
  106
  Katechumenat rodzinny w Kościele domowym (Stresz.)
  ..........................................
  1
  0
  6
  Ks. Ireneusz Celar
  y
  In Sorge um ein religi
  ö
  ses Klima in der Familie
  .............................................
  10
  8
  In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (Zusf.)
  ..........................................
  116
  Concern for a religious climate in a family (Sum.)
  .................................................
  1
  17
  W trosce o religijny klimat w rodzinie
  (Stresz.)
  ......................................................
  1
  17
  Ks. Bronis
  ł
  aw Mierzwi
  ń
  sk
  i
  Le phenomene du ch
  ô
  mage en Pologne aujourd
  hui et son influence
  sur la vie du couple et de la famille.
  E
  squisse d
  analyse de th
  é
  ologie
  pratique
  ............................................................................................................
  1
  19
  Unemployment in contemporary Poland and its impact on a spousal
  and family life. Theological and pastoral analysis (Sum.)
  .......................................
  1
  28
  Zjawisko bezrobocia w Polsce wsp
  ół
  czesnej
  i jego wp
  ł
  yw na
  ż
  ycie ma
  łż
  e
  ń
  skie
  i rodzinne.
  Analiza teologiczno-pastoralna
  (Stresz.)
  ...............................................
  1
  29
  398
  SPIS TREŚCI
  Gerhar
  d H
  ö
  ve
  r
  End-of-life care in German
  y
  .
  An overview
  ......................................................
  13
  0
  End-of-life care in Germany. An overview (Sum.)
  ..................................................
  139
  Troska o terminalnie chorych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki (Stresz.)
  .....
  1
  39
  Elżbieta Osewsk
  a
  ,
  Ks. Józef Stal
  a
  Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte
  des transformations socio-politiques
  ................................................................
  1
  4
  1
  Socio-political
  changes and religious-moral education
  in polish school
  (Sum.)
  ........
  1
  48
  Przemiany spo
  ł
  eczno-polityczne
  a wychowanie religijno-moralne
  w polskiej szkole
  (Stresz.)
  ....................................................................................
  1
  48
  Anna
  Zellm
  a
  Regional studies as part of teaching religion
  to polish youth in school
  s
  .........
  1
  49
  Regional studies as part of teaching religion to polish youths in schools. Prospects,
  limitations and challenge (Sum.)
  ..........................................................................
  160
  Edukacja regionalna polskiej m
  ł
  odzie
  ż
  y
  w szkolnym nauczaniu religii.Możliwości,
  ograniczenia i wyzwania
  (Stresz.)
  .........................................................................
  1
  60
  Erika Prijatelj
  New approaches to adult catechesis
  .................................................................
  161
  New approaches to adult catechesis (Sum.)
  ...........................................................
  172
  Nowe ujęcia katechezy dorosłych (Stresz.)
  ............................................................
  172
  El
  ż
  bieta Osewsk
  a
  Reflections on religious education
  and catechesis in catholic schools
  in England
  ........................................................................................................
  1
  73
  Reflections on religious education and catechesis in catholic schools
  in England (Sum.)
  ...............................................................................................
  182
  Refleksje dotycz
  ą
  ce edukacji religijnej i katechezy
  w szko
  ł
  ach katolickich w Anglii
  (Stresz.)
  ..............................................................................................................
  1
  82
  Ks. Bogdan Biel
  a
  Eucharistic gathering as the heart
  of celebrating
  the eighth day
  in a parish
  .........................................................................................................
  1
  84
  Eucharistic gathering as the t
  eart
  of celeb
  rating „the eighth day”
  in a parish
  (Sum.)
  ..........................................................................................................
  193
  Zgromadzenie eucharystyczne
  sercem
  ś
  wi
  ę
  towania
  „ó
  smego dnia
  w parafii
  (Stresz.)
  ..............................................................................................................
  1
  94
  Ks. Manlio Sodi,
  SD
  B
  L’
  ordo paenitentiae
  :
  „manuale” di spiritualit
  à
  per la comunit
  à
  cristiana.
  Dai contenuti alle metodologie
  ........................................................................
  1
  9
  6
  Ordo paenitentiae
  :
  manual” of spirituality for christian community.
  Contents you give to methodologies
  (Sum.)
  ...........................................................
  2
  10
  399
  SPIS TREŚCI
  Ordo paenitentiae
  :
  podr
  ę
  cznik
  duchowo
  ś
  ci dla wsp
  ó
  lnoty chrze
  ś
  cijan.
  Od tre
  ś
  ci do metodologii
  (Stresz.)
  .........................................................................
  2
  10
  O. Ewald Volgger, O
  T
  Zur therapeutischen Dimension
  des musikalischen Gestaltens
  in der Liturgie
  ..................................................................................................
  21
  1

 9. Studia pastoralne ROK VII 2011 NR 7

  Studia pastoralne ROK VII 2011 NR 7

  Normalna cena: 68,00 zł

  Cena promocyjna 35,00 zł

  Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

   

  Na siódmy tom, poświęcony kapłaństwu, składają się:

  Dowiedz się więcej

 10. Studia Pastoralne ROK VI 2010 NR 6

  Studia Pastoralne ROK VI 2010 NR 6

  Normalna cena: 52,00 zł

  Cena promocyjna 27,00 zł

  Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

  Na szósty tom, poświęcony kapłaństwu Dowiedz się więcej

10 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący