Koszyk ....

Dział naukowy

Produktów od 1 do 15 z 124

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej

  Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej

  22,00 zł

  Spis treści
  WYKAZ SKRÓTÓW 11
  WPROWADZENIE (Andrzej Derdziuk OFM Cap) 15
  WSTĘP 17
  Rozdział I
  WEZWANIE DO PREFERENCYJNEJ OPCJI NA RZECZ UBOGICH
  W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEGO FENOMENU UBÓSTWA 27
  1. Zjawisko ubóstwa we współczesnym świecie    28
  1.1. Ubóstwo jako przedmiot badań socjoekonomicznych 28
  1.2. Pojęcie ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II 37
  1.2.1. Ubóstwo materialno-ekonomiczne 38
  1.2.2. Ubóstwo kulturowe 48
  1.2.3. Ubóstwo na płaszczyźnie społeczno-politycznej 54
  1.2.4. Ubóstwo moralne 60
  2. Istota opcji preferencyjnej na rzecz ubogich    65
  2.1. Geneza pojęcia „opcja preferencyjna na rzecz ubogich” 67
  2.2. Ewolucja pojęcia „opcja na rzecz ubogich” w czasie pontyfikatu
  Jana Pawła II 83
  Rozdział II
  TEOLOGICZNY I ETYCZNY FUNDAMENT MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ 91
  1. Biblijno -eklezjalne podstawy troski o ubogich
  w duchu miłości    93
  1.1. Wezwanie do troski o ubogich w Starym Testamencie 94
  1.2. Opcja na rzecz ubogich i słabych w misji Jezusa Chrystusa 103
  1.3. Troska o ubogich w pierwotnym Kościele 116
  2. Miłoś ć społeczna w słu żbie godności osoby
  i sprawiedliwości    126
  2.1. Godność osoby ludzkiej 127
  2.2. Zasada sprawiedliwości 138
  2.3. Miłość jako naczelna zasada w kształtowaniu życia społecznego 148

  2.3.1. Miłość perspektywą rozwoju osoby i społeczeństwa 149
  2.3.2. Miłość społeczna w perspektywie miłości miłosiernej 158
  2.3.3. Miłość społeczna w perspektywie porządku miłości 169
  Rozdział III
  Urzeczywistnienie opcji na rzecz ubogich w świecie
  współczesnym i w życiu Kościoła 177
  1. Opcja na rzecz ubogich na płaszczy źnie
  ogólnospołecznej    178
  1.1. Dobro wspólne 179
  1.2. Zasada pomocniczości 190
  1.3. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr 199
  1.4. Globalizacja solidarności 210
  2. Opcja na rzecz ubogich w misji Kościoła    217
  2.1. Zadania duchownych 219
  2.2. Zadania osób konsekrowanych 234
  2.3. Posłannictwo świeckich 244
  ZAKOŃCZENIE 261
  BIBLIOGRAFIA 273
  SUMMARY 311
  SOMMARIO 312

  Dowiedz się więcej

 2. Pojęcie supozycji sądu

  Pojęcie supozycji sądu

  11,00 zł

  SPIS TREŚCI

  Inhaltsverzeichnis............................................................................................ 6

  Wstęp............................................................................................................... 7

  Rozdział 1. Różne  znaczenia ter minu supozycja ........... 11

  1.1. Supozycja w ujęciu scholastyków ..................................................... 12

  1.2. Koncepcja wprowadzona przez A. Meinonga ................................... 15

  1.3. „Przekonanie na niby” – W. Witwicki ............................................... 16

  1.4. Supozycja jako przypuszczenie – T. Czeżowski ............................... 19

  1.5. Supozycja jako założenie – K. Pasenkiewicz .................................... 20

  1.6. Supozycja w ujęciu K. Ajdukiewicza ................................................ 21

  1.7. Niesprawdzalne założenie nauki – H. Mehlberg ............................... 23

  1.8. Niesprawdzalna hipoteza – B. Gawecki ............................................ 26

  1.9. Wszechobecny mit – L. Kołakowski ................................................. 28

  Rozdział 2. Pojęci a nie zbędne  do okreś lenia

  supozycji ............................................................................................ 32

  2.1. Niesprawdzalność – problem demarkacji .......................................... 32

  2.2. Asercja ............................................................................................... 37

  2.2.1. Systemy asercji pragmatycznej ................................................ 37

  2.2.2. Racjonalne, niestopniowalne uznawanie .................................. 42

  2.3. Wyjaśnianie (tłumaczenie) ................................................................. 43

  2.4. Hipoteza ............................................................................................. 47

  Rozdział 3. pr óba zdefiniowania s upozycji  sądu ........... 49

  3.1. Logika epistemiczna oparta na systemie S4 ...................................... 49

  3.2. Charakterystyka sądu ......................................................................... 51

  3.3. Definicja supozycji sądu .................................................................... 54

  Zakończenie..................................................................................................... 57

  Bibliografia...................................................................................................... 59

  Zusammenfassung............................................................................................ 62

  Dowiedz się więcej

 3. "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  22,00 zł

  Posługując się metodą historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną Autor książki "Teologia kontaktu" (SiM 31) analizuje relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijan w Filippi.

  Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzenia, przedstawia położenie miasta, ogólny rys historyczny, opis środowiska życia mieszkańców w czasach rzymskich oraz sytuację społeczną i religijną mieszkańców.

  W rozdziale drugim autor przedstawia historię kontaktów Pawła ze wspólnotą z Filippi, pierwsze domowe Kościoły i strukturę wspólnoty. Jak pisze autor "Będzie to egzegeza kontaktu bezpośredniego, czyli forma komunikacji misjonarzy z ludnością miasta, podczas II podróży misyjnej".

  Rozdział trzeci, zbudowany na podstawie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, został poświęcony "teologii kontaktu".

  Pozycja zawiera spis treści w języku niemieckim i włoskim oraz bibliografię.

  Dowiedz się więcej

 4. (StAC.SN nr 1) Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wiek

  (StAC.SN nr 1) Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wiek

  Normalna cena: 34,00 zł

  Cena promocyjna 25,00 zł

  Jest to pierwsza pozycja w serii: „Studia Antiquitatis Christiane. Series Nova”. Dowiedz się więcej

 5. Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein

  Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein

  23,10 zł

  Brak w magazynie

  Książka w serii artykułów przybliża postać drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego w 80. rocznicę jego śmierci. Redaktor naukowy, ks. Ireneusz Celary, pisze: „Posługa drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego przypada na drugą połowę lat dwudziestych XX wieku (od 31 października 1926 do 13 maja 1930 roku). Dowiedz się więcej

 6. ADSUESCERET DEUM I OTWARTE PYTANIA. Wybrane zagadnienia teologii św. Ireneusza i Orygenesa
 7. Anamnesis 79

  Anamnesis 79

  8,00 zł

  Okres Niedziel Zwykłych

  Dowiedz się więcej

 8. Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Normalna cena: 34,65 zł

  Cena promocyjna 20,00 zł

  Książka Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego (45 nr serii Studia i Materiały WTL UŚ) pod red. ks. Grzegorza Kuczy i ks. Grzegorza Wity, zawiera przemyślenia i materiał badawczy ukazujący pluralizm antropologii różnorodnych tradycji religijnych. Dowiedz się więcej

 9. Archiva Ecclesiastica Rok IV (2007)

  Archiva Ecclesiastica Rok IV (2007)

  18,00 zł

  Biuletyn przybliża problematykę funkcjonowania kancelarii na przestrzeni stuleci, jak również we współczesnym świecie. Maria Dębowska prezentuje aktualny stan badań nad kancelariami kościelnymi w Polsce, ks.Józef Marecki przdstawił podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania kancelarii i jej urzędników, Anna Krzemińska wprowadza w działanie kancelarii klasztornej, natomiast ks. Roman Majka CSMA przedstawia problemy współczesnej kancelarii klasztornej.

  Dowiedz się więcej

 10. Biblicum Śląskie Rok I 2012 Nr 1

  Biblicum Śląskie Rok I 2012 Nr 1

  Normalna cena: 30,00 zł

  Cena promocyjna 18,00 zł

  Projekt „Biblicum Śląskie” powstał z inspiracji abp. Wiktora Skworca jako multi-medialna forma duszpasterstwa biblijnego. Ma on na celu umożliwić wszystkim zainteresowanym pogłębienie wiedzy na temat Pisma Świętego oraz zainicjo-wać rozwój duchowości, wypływającej z lektury i modlitwy zakorzenionej w tekstach biblijnych. Jedną z istotnych części projektu jest publikacja kwartalni-ka „Biblicum Śląskie”, jako pełnej formy zebranych, uzupełnionych i poszerzo-nych materiałów formacyjnych (wraz z płytą CD), z przeznaczeniem dla księży opiekujących się duszpasterstwem biblijnym w różnych grupach, stowarzysze-niach, kołach i wspólnotach modlitewnych. Bieżący numer kwartalnika „Biblicum Śląskiego” obejmuje Kurs Wprowadza-jący. Koordynator projektu, ks. Adam Sekściński, zapraszając do lektury, pod-kreśla iż „został on tak skonfigurowany, by połączyć pogłębianie wiedzy o Bi-blii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym”.

  Dowiedz się więcej

 11. Biblicum Śląskie Rok I 2012 Nr 2

  Biblicum Śląskie Rok I 2012 Nr 2

  Normalna cena: 33,00 zł

  Cena promocyjna 19,00 zł

  Projekt „Biblicum Śląskie” powstał z inspiracji abp. Wiktora Skworca jako multimedialna forma duszpasterstwa biblijnego. Ma on na celu umożliwić wszystkim zainteresowanym pogłębienie wiedzy na temat Pisma Świętego oraz zainicjować rozwój duchowości, wypływającej z lektury i modlitwy zakorzenionej w tekstach biblijnych. Jedną z istotnych części projektu jest publikacja kwartalnika „Biblicum Śląskie”, jako pełnej formy zebranych, uzupełnionych i poszerzonych materiałów formacyjnych (wraz z płytą CD), z przeznaczeniem dla księży opiekujących się duszpasterstwem biblijnym w różnych grupach, stowarzyszeniach, kołach i wspólnotach modlitewnych.

  Bieżący numer kwartalnika „Biblicum Śląskiego” obejmuje kurs zasadniczy, cykle tematyczne oraz nabożeństwa lectio Divina. Koordynator projektu, ks. Adam Sekściński, zapraszając do lektury, podkreśla iż „został on tak skonfigurowany, by połączyć pogłębianie wiedzy o Biblii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym.

  Do książki dodana jest płyta CD, na której znajdują się wykłady cyklu zasadniczego (w formacie DOC i w plikach mp3), cykle tematyczne, nabożeństwa lection divina oraz krzyżówki o tematyce biblijnej.

  Dowiedz się więcej

 12. 1

  Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II

  60,00 zł

  W zbiorze zamieszczono tłumaczenia tekstów wraz z komentarzem: Modlitwa Pawła Apostoła, Apokryficzny list Jakuba, Ewangelia prawdy, Wypowiedź o zmartwychwstaniu, Tractatus Tripartitus, Apokryf Jana, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa, Hipostaza archontów, O początku świata, Egzegeza o duszy. Tractatus Tripartitus (NHC I,5), Hipostaza archontów (NHC II,4) i O początku świata NHC II,5) są pierwszymi tłumaczeniami na język polski. Dowiedz się więcej

 13. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność
 14. Biskup August Hlond i jego diecezja

  Biskup August Hlond i jego diecezja

  Normalna cena: 34,00 zł

  Cena promocyjna 24,00 zł

  Spis treści:

  Abp Wiktor Skworc: Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie sesji naukowej - Biskup August Hlond i jego diecezja

  Ks. Jerzy Myszor: Czy na Górnym Śląsku potrzebna była nowa diecezja

  Lech Krzyżanowski: Polsko-niemiecka rywalizacja o Górny Śląsk (1919-1921) i jej oddziaływanie na kształt miejscowych stosunków wyznaniowych

  Ks. Grzegorz Olszowski: Ks. August Hlond - program duszpasterski dla nowej diecezji

  Ks. Michał Kłakus: Współpracownicy administratora apostolskiego ks. Augusta Hlonda

  Ks. Damian Bednarski: August Hlond i Józef Gawlina: współpracownicy i wizjonerzy

  Ks. Leszek Szewczyk: Diecezja śląska (katowicka) na łamach "Gościa Niedzielnego" w latach 1923-1926

  Ks. Henryk Olszar: Anno Santo 1925 w życiu ks. Augusta Hlonda i Ślązaków

  Halina Dudała: Genealogia kard. Augusta Hlonda - uwagi prozopograficzne

  Halina Dudała: Materiały archiwalne do dziejów Administracji Apostolskiej Śląska polskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

  Ks. henryk Olszar: Sprawozdanie z sesji naukowej "Biskup i jego diecezja" w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego

  Źródła do dziejów diecezji katowickiej (1923-1926). Oprac. i przypisami opatrzył ks. Michał Kłakus

  Indeks osób

  Indeks miejscowości

   

   

   

   

   

  '"

   

  Dowiedz się więcej

 15. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

  Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

  40,00 zł

  ny

  Józef Gawlina był pierwszym biskupem katolickim, który oficjalnie wjechał do Związku Sowieckiego. Z chwilą, gdy zaczęto organizować Armię Polską, biskup Gawlina uznał za swój obowiązek utworzenie duszpastersta powstającego tam Wojska Polskiego.

  Ks. prof. Jerzy Myszor w oparciu o liczne dokumenty przedstawił przebieg wizyty Biskupa Polowego z misją duszpasterską w Związku Sowieckim i jej owoce. Dzięki temu historiografia polska II wojny światowej otrzymała cenny przyczynek naukowy do poznania losów polskich wygnańców - żołnierzy i ludności cywilnej rozproszonej na bezkresch obszarach Związku Sowieckiego. 

  Dowiedz się więcej

Produktów od 1 do 15 z 124

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący