Koszyk ....

Studia Pastoralne ROK V 2009 NR 5

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 50,00 zł

Cena promocyjna 28,00 zł

LUB

Więcej widoków

 • Studia Pastoralne ROK V 2009 NR 5

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  SPIS TREŚCI

  INHALTSVERZEIHNIS

  OD REDAKCJI ........................................................................................ 5

  ZU DIESEM HEFT

  ARTYKUŁY

  ARTIKEL

  Ks. Roman Kuligowski

  Małżeństwo i rodzina a przemiany w kulturze dzisiaj ....................................... 13

  Ehe und Familie und die Wandlungen in der Kultur von heute (Zusf.) ....................... 21

  Ks. Maciej Ostrowski

  Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi ............................................. 22

  Family as a friendly environment for a human being (Sum.) ..................................... 34

  Ks. Bronisław Mierzwiński

  Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych

  Jana Pawła II ...................................................................................................... 35

  La théologie du corps comme l’aspect essentiel du mariage

  d’après Jean Paul II (Rés.) .................................................................................... 43

  Ks. Paweł Pacholak

  Ku duszpasterstwu Kościoła domowego ........................................................... 45

  Toward the ministry of the „domestic Church” (Sum.) ............................................. 58

  Ks. Ireneusz Celary

  Domowy Kościół fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej .................. 59

  Die Hauskirche als grundlegendes Gebiet der Familienkatechese (Zusf.) .................. 68

  Ks. Bogdan Biela

  Rodzina jako komunia życia i miłości w Domowym Kościele

  Ruchu Światło–Życie ......................................................................................... 69

  Family as communion of life and love in the home church of light movement (Sum.) .. 87

  Ks. Kazimierz Matwiejuk

  Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu ......................... 89

  Durch die sakramentale Ehe zur Hauskirche (Zusf.) ................................................ 94

  Ks. Bogusław Migut

  Wspólny udział małżonków w Eucharystii ........................................................ 95

  The common participation of spouses in the Eucharist (Sum.) ................................ 110

  420 SPIS TREŚCI

  Ks. Józef Stala

  Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna ....................... 112

  Das Charisma der Familie und die von ihr erfüllte religiöse Erziehung (Zusf.) ........ 120

  Anna Zellma

  Szkolne nauczanie religii wobec zadania przygotowania młodzieży

  do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w małżeństwie i rodzinie .... 122

  The teaching of religion in schools as preparation for young people to

  constructively solve problems in their future marriage and family (Sum.) ................ 132

  Ks. Piotr Kulbacki

  Katechumenat przedmałżeński narzeczonych ................................................. 133

  Catechumenate for marriage (Sum.) ..................................................................... 147

  Ks. Mieczysław Polak

  Bliższe przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie ............................. 148

  Die nähere Vorbereitung auf das Leben in der Ehe und Familie (Zusf.) ................... 162

  Ks. Sławomir Pawiński

  Otoczmy troską życie małżeńskie w przepowiadaniu. .................................... 163

  Umringen wir mit Fürsorge das Eheleben in der Voraussagung (Zusf.) ................... 174

  Ks. Antoni Reginek

  Teologiczne treści w pieśniach ku czci Świętej Rodziny ................................ 175

  Die theologischen Leitgedanken in den Liedern zu Ehren der Heiligen Familie (Zusf.) ... 180

  Ks. Rudolf Pierskała

  Celebracja Mszy szkolnej ................................................................................ 182

  Die Zelebration der Schulmesse (Zusf.) ................................................................ 197

  Ks. Henryk Sławiński

  Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza... 198

  Different concepts of the homily, examples and comparative analysis (Sum.) ........... 212

  Ks. Czesław Galek

  Wychowanie religijne dzieci i młodzieży szkolnej na ziemiach polskich

  przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pięknej i pamiętnikarskiej .... 213

  Religious education of school children and students in the territory of Poland

  in the late 19th and early 20th centuries in the light of literature and memoir

  Wrtings (Sum.) .................................................................................................... 232

  Dariusz Adamczyk

  Miłość ojczyzny w perspektywie chrześcijańskiego powołania do świętości .... 234

  Love of one’s homeland in perspective of the Christian vocation to holiness (Sum.) .. 249

  SPIS TREŚCI 421

  MATERIAŁY

  VERSCHIEDENE BEITRÄGE

  Krystian Wojaczek

  Personalistyczno-relacyjny kontekst duszpasterstwa rodzin

  – subdyscypliny teologii praktycznej ............................................................... 251

  Ein personalistisch-relationischer Kontext der Familienseelsorge

  – einer Subdisziplin der Pastoraltheologie

  Ks. Zdzisław Żywica

  Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa

  i Kościoła (Ef 5,21-33) ..........................................................................................260

  Ehelichenbeziehungen eines Mannes und einer Frau im Licht des Christi und seiner

  Kirche Mysteriums (Eph 5,21-33)

  Ks. Grzegorz Polok

  Członek rodziny jako autorytet ........................................................................ 269

  Der Familienglied als Autorität. Eine Analyse der Forschungsresultaten

  Ks. Hubert Łysy

  Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej ........ 279

  Predigten der „Roratemesse” im Dienst des Kindes und der christlichen Familie

  Łukasz Kuczyński TChr

  Narracyjna rola ciała w liturgii ........................................................................ 291

  Die narrative Rolle des Körpers in der Liturgie

  Ks. Tomasz Seweryn

  Kapłan i Maryja w dziele nawrócenia chrześcijanina ...................................... 304

  Priester und Maria im Werk der Umkehr eines Christen

  Rocco Buttiglione

  Otaczać troską życie, niosąc nadzieję na współczesne areopagi ..................... 317

  Das Leben mit Sorge umfassen in der Tat des Hoffnungsvertiefens

  auf den zeitgenössischen Areopage

  OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA

  BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE

  Ks. Manlio Sodi SDB

  Mszał Piusa V. Dlaczego Msza św. po łacinie w trzecim tysiącleciu? ............ 323

  Il Messale di Pio V. Perché la messa in latino nel III millennio?

  422 SPIS TREŚCI

  RECENZJE

  REZENSIONEN

  Janusz Zawadka MIC, Kardinal Carlo Maria Martini – Bischof von Mailand.

  Ein Pastoralkonzept auf biblischem Fundament (ks. Jan Kochel) .................. 355

  Claude R. Foster, Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana

  Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ................................................................... 358

  Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu

  św. Maksymiliana Marii Kolbego (ks. Bogdan Biela) ..................................... 362

  Rudolf Pierskała, Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej

  reformie liturgicznej (ks. Andrzej Żądło) ......................................................... 366

  Ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki

  (1921–1987) – życie i działalność (ks. Bogdan Biela) .................................... 373

  Dar spotkania Boga. Nowa seria podręczników do nauki religii

  pod redakcją dr hab. Elżbiety Osewskiej i ks. prof. PAT dra hab. Józefa Stali

  (ks. Roman Buchta) ......................................................................................... 378

  Tomás Špidlík, Życie po śmierci. Maranathà (ks. Grzegorz Kucza) ............... 383

  Jan Słomka, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu (ks. Andrzej Żądło) ........ 384

  SPRAWOZDANIA

  BERICHTE

  Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft für Homiletik, Würzburg

  28 września – 2 października 2008 (ks. Leszek Szewczyk) ............................ 389

  Bericht des Treffens der Arbeitgemenischaft für Homiletik

  (Würzburg 28. September – 2. Oktober 2008)

  „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji

  na przyszłość” Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

  i Duszpasterzy im. Jana Pawła II oraz Komisji Duszpasterstwa Konferencji

  Episkopatu Polski, Sieradz 28 października 2008 (ks. Bogdan Biela) ............ 391

  „Pastoralprogramm für die Kirche in Polen. Auf der Suche nach einem Konzept

  für die Zukunft”. Symposium der polnischen Vereinigung der Pastoraltheologen und

  Seelsorger mit Namen Johannes Paul II sowie die Pastoralkommission der polnischen

  Bischofskonferenz (Sieradz 28. Oktober 2008)

  Sympozjum poświęcone pracom nad nowym Lexicon Latinitatis Liturgicae,

  Rzym 20 lutego 2009 (ks. Andrzej Żądło) ....................................................... 396

  Symposium gewidmet der Arbeit am neuen Lexicon Latinitatis Liturgicae

  (Rom 20. Februar 2009)

  SPIS TREŚCI 423

  „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. XXXIV Kongregacja

  Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, Jasna Góra 27 lutego –

  2 marca 2009 (ks. Bogdan Biela) ..................................................................... 399

  „Macht Jünger aus allen Völkern”. XXXIV Versammlung der Verantwortlichen

  der Bewegung Licht-Leben (Jasna Góra 27. Februar – 2. März 2009)

  „Pokolenie JP2 i B16”. Ogólnopolskie sympozjum dotyczące stanu polskiej

  młodzieży, Wrocław 27–28 kwietnia 2009 (ks. Bogdan Biela) ...................... 400

  „Generation JP2 und B16”. Gesamtpolnisches Symposium über die Lage der

  polnischen Jugend (Wrocław 27.–28. April 2009)

  „Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan”. Konferencja naukowa

  połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab.

  Wincentemu Myszorowi, Katowice 21 maja 2009 (ks. Roman Buchta) ......... 402

  „Natur und Eigenschaften der liturgischen Versammlung der Christem”.

  Wissenschaftliche Konferenz verbunden mit der Übergabe des Jubiläumsbuches

  an Prof. Dr. hab. Wincenty Myszor (Katowice 21. Mai 2009)

  „Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie”. W Roku

  św. Pawła Apostoła Narodów XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe, Piekary

  Śląskie 30 maja 2009 (ks. Bogdan Biela) ........................................................ 407

  „Hoffnung auf die gegenwärtigen Areopage tragen durch die Sorge um das Leben”.

  Im Jahr des Heiligen Völkerapostels Paulus – XVIII Wissenschaftliches Symposium

  in Piekary (Piekary Śląskie 30. Mai 2009)

  „Kult świętych – nowe Martyrologium Romanum”. 45. Sympozjum

  Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach

  Duchownych, Lublin 8–10 września 2009 (ks. Andrzej Żądło) ...................... 413

  „Die Heiligenverehrung – Das neue Martyrologium Romanum”. 45. Symposium

  der Liturgieunterichtenden in den Theologischen Fakultäten und Priesterseminaren

  (Lublin 8.–10. September 2009)

  „Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium,

  Opole 17–20 września 2009 (ks. Ireneusz Celary) .......................................... 415

  „Sakramente heute – Wandel der Sakramentenpastoral?” V. Fachsymposium (Opole

  17.–20. September 2009)

 • Informacje dodatkowe

  Podtytuł MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
  Seria Studia pastoralne
  Redaktor Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
  Redakcja Ks. Bogdan Biela, ks. Roman Buchta, ks. Antoni Reginek, ks. Leszek Szewczyk, ks. Andrzej Żądło
  ISBN 978-83-7030-714-1
  Data wydania 2009
  Oprawa Miękka
  Format 165 x 240
  Liczba stron 424
  Cena 50,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.