Koszyk ....

Studia pastoralne ROK VII 2011 NR 7

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 68,00 zł

Cena promocyjna 35,00 zł

LUB

Więcej widoków

 • Studia pastoralne ROK VII 2011 NR 7

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Polecamy również

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  SPIS TREŚCI

  TABLE OF CONTENTS

  OD REDAKCJI

  FROM THE EDITORS

  SŁOWO DO JUBILATA I O JUBILACIE

  A WORD FOR THEJUBILARIANAND ON THE JUBILARIAN

  Abp Józef Michalik

  Z Białki w świat - czyli na szczyty smakowania Słowa

  From Białka to the word - that is, to the peak of tasting the Word

  Abp Damian Zimoń
  Arcybiskup Metropolita Katowicki

  Metropolitan Archbishop of Katowice

  Ks. Wiesław Przyczyna Przewielebny ksiądz profesor Jan Twardy, wiceprzewodniczący

  Stowarzyszenia Homiletów Polskich

  Most reverend father professor Jan Twardy, vice-chairman of the Homilists 'Association

  Ks. Erich Garhammer

  Gratulationsbrief

  List gratulacyjny

  A letter of appreciation

  Ks. Andrzej Żądło

  Dostojny Jubilat, ks. prof. dr hab. Jan Twardy

  Distinguished jubilarian, Father Professor Jan Twardy

  Ks. Włodzimierz Broński

  Ksiądz Jan Twardy - Curriculum vitae

  Father Jan Twardy - Curriculum vitae

  Ks. Stanisław Dyk

  Dorobek naukowy księdza Jana Twardego

  Academic achievements of Father Jan Twardy

  Ks. Leszek Szewczyk

  Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego

  Bibliography of works published by Father Jan Twardy

  Ks. Leszek Szewczyk Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego

  List of dissertations supervised by Father Jan Twardy as on April l, 2011

   

  Ks. Henryk Sławiński

  Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich

  Contribution of Father Jan Twardy to the activity of the Polish Homilists 'Section

   

  Ks. Witold Ostafiński

  Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego

  Father Professor Jan Twardy as a preacher of the Word of God

   

   

  ARTUKUŁY ARTICLES

  Bp Adam Bałabuch Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia

  w kaznodziejstwie polskim

  Reception of the Teachings of John Paul II on the Redemptive Sense of Suffering

  in Polish Sermons (Sum.)

   

  Ks. Bogdan Bielą

  Uwarunkowania psychologiczno-społecznc przepowiadania słowa Bożego.. 100 Psychological and social conditions in preaching the Word of God (SumKs. Włodzimierz Broński

  Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homilctyczno-prawnc

  A preacher as an author of a homily. Homiletic and legal aspects (Sum.)

   

  Ks. Alojzy Drożdż Homo supermercatus poważnym wyzwaniem moralnym dla kaznodziejstwa

  Homo supermercatus - a major moral challenge for preaching (Sum.)

   

  Ks. Stanisław Dyk

  Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii

  Hermeneutic.s of the Word o/ God in liturgy (Sum.)

   

  Ks. Erich Garhammer

  Unsichtbare Gestaltcn am Ambo. Kon-texte fur den Prediger

  Niewidoczne faktory oddziaływania przy ambonie. Istotne elementy bogatego kontekstu dla kaznodziejów (Stresz.)

  lnvisible factors of interaction at the pulpit. Context for the preacher (Sum.)

   

  Ks. Adam Kalbarczyk

  Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania

  Preacher’s stage freight. Characteristics and how to control it (Sum.)

   

  Ks. Henryk Krzysteczko

  Homilie podczas Mszy św. w domu chorego, umierającego

  Homilies during Mass celebrated at home for a terminally Ulpatient (Sum.)

   

  Ks. Wincenty Myszor

  Ewangelia prawdy (NHC 1,3) - gnostycka homilia?

  Gospel of truth (NHCI, 3)- agnostichomily? (Sum.)

   

  Ks. Kazimierz Panuś

  Pierwsza konferencja Hcnri Lacordairc'a w katedrze paryskiej

  The first Henri Lacordaire conference in the Paris Cathedral (Sum.)

   

  Ks. Sławomir Pawiński

  Cisza i milczenie w przepowiadaniu słowa Bożego

  Silence and concentration in preaching the Word of God (Sum.)

   

  Ks. Norbert Podhorecki

  Słowo Boże - słowo wiary - słowo przepowiadania.

  Dogmatyka w relacji do egzegezy i homiletyki

  The word of God- the word of faith - the word of preaching.

  Dogmatic theology in relation to the exegesis and homiletics (Sum.)

   

  Ks. Antoni Reginek Tradycja śpiewów przed kazaniem i po kazaniu w zbiorach pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

  Tradition of singing before and after a sermon in collections ofchurch hymns in Upper Silesia in the I9th and20th Century (Sum.)

   

  Ks. Wacław Siwak

  O poprawną teologicznie ikonę Maryi w kaznodziejstwie

  For a theologically correct icon of Mary in preaching (Sum.)

   

  O. Gerard Siwek CSsR

  Posługa słowa w epoce mediów

  Ministry of the Word in the Media Era (Sum.)

   

  Ks. Leszek Szewczyk

  Chrystocentryzm w teorii i praktyce przepowiadania słowa Bożego

  Christocentrism in theory and practice of preaching the Word of God (Sum.)

   

  Michael Thiele

  Einfalt, zweifalt und Dreifalt religioscr Rede

  Prostota, złożoność i trójjedność kazania (Stresz.)

  Simplicity, complexity and triple unity of a sermon (Sum.)

   

  Ks. Kazimierz Bełch

  Nowa ewangelizacja w kulturze postmodernistycznej

  The new evangelization in postmodern culture (Sum.)

   

  Ks. Dariusz Dziadosz

  Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27-25,18)

  Religious and social status of women in the story of Abraham (Gen 11:27-25:18) (Sum.)

   

  Ks. Grzegorz Ignatowski

  Potrzeba dyplomatycznej cierpliwości - wizyta Jana Pawła II w Arabskiej Republice Syrii z perspektywy relacji katolicko-żydowskich

  The need of diptomatic patience - John Paul II s visit to the Arab Republic of Syria from the perspective of Catholic-Jewish dialogue (Sum.)

   

  Ks. Sebastian Kreczmański

  Sakramentarzc źródłami kolekt w Mszale rzymskim Pawła VI

  Sacramentaries: Sources of the Opening Prayers in the Roman Missal of Paul VI (Sum.)

   

  Ks. Artur Malina

  Dobra Nowina pomimo złych wieści (Mk 14,1-11)

  The Good News Despite Bad News (Mark 14:1-11) (Sum.)

   

  Ks. Andrzej Pastwa

  Promocja rodziny w prawie kanonicznym.

  Uwagi na kanwie § l kań. 226 KPK

  Promotion of the family in canon law. Comments in light of§ l can. 226 of Code of Canon Law (Sum.)

   

  Ks. Jan Słomka

  Posługa biskupa jako officium

  The Bishops ministry as officium (Sum.)

   

  Ks. Marian Wolicki

  Oznaki prawdziwego opętania

  Signs of True Possession (Sum.)

   

  Ks. Andrzej Żądło

  Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele

  A Theological Basis for the Veneration of the Saints in the Church (Sum.)

   

   

  MATERIAŁY

  MATERIALS

  Ks. Tomasz Szałanda

  Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku .. An Example of Sermons at the turn of the 19th and 20th centuries

   

  Ks. L’ubomir Petrik

  Homilia ako dialog

  Homilia jako dialog

  Homily as dialogue

   

  Ks. Hubert Łysy Wartość teorii i twórczości kaznodziejskiej biskupa Tihamera Totha (1889-1939) dla współczesnego kaznodziejstwa

  The Value of the Theories and Sermons of Bishop Tihamer Toh

   

  Ks. Jerzy Sikora

  Intertekstualne przepowiadanie bpa Józefa Zawitkowskiego

  Bishop Jozef Zawitkowski’s intertextual preaching

   

  Ks. Sławomir Płusa

  Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście nowej ewangelizacji

  Preaching the word of God in the context of new evangelization

   

  O. Florencjan Piotr Szymański OFM

  Perykopa Łk 10,38-42 w przepowiadaniu

  Pericopes of Luke 10:38-42 in preaching

   

  Ks. Jerzy Szymik

  „Przebudź się serce moje i pomyśl..." Prawda jako fundament życia

  „Awake and think, my heart... " Truth as a foundation of life

   

  Ks. Jerzy Swędrowski

  Wskazania pastoralne Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego na tle epoki oświecenia

  Pastoral recommendations of the Primate of Poland Wladystaw Łubieński in Perspective of the Enlightenment

   

  Ks. Waldemar Janiga

  Blaski katechezy szkolnej

  Advantages of catechesis at school

   

  Ks. Peter Tirpak

  Podnety pre prcdmctovu a podmetovu katechezu o sviatosti krstu na slovensku

  Przedmiotowe i podmiotowe aspekty katechezy chrzcielnej na Słowacji Object and subject-related aspects of baptismal catechesis in Slovakia

   

  Ks. Józef Stalą

  Internet - Church – communication

  Internet - Kościół – komunikacja

   

   

  RECENZJE REYIEWS

  Stanisław Sojka, Contemplatio et imilalio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania w duchowości chrześcijańskiej według współczesnego nauczania Kościoła (ks. Józef Stalą)

   Barbara Rożen, Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne (ks, Józef Stalą)

   Maximilian Licbmann, „Heil Hitler" - Pastora/ bedingt. Vom Politischen Katholizismus zum astoralkatholizismus (Rudolf K. Hófer)

  Mariusz Kaproń, Antiphonarium Archivi S. Rufini. Assisi (Codex 5). Componenti testuali, presentazione di P. Cassian Folsom („Monumenta Studia Instrumcnta Liturgica" 52) (ks. Andrzej Żądło)

  Franz MuBncr, Traktat uber die Juden (uberarbeitete Neuauflage).

  Reinhard Ncudcckcr, Die vielen Gesichter der einen Gottes, Christlich-judischer Dialog: eine Anfrage an Exegese. Theologie und Spiritualitat (Christoph Dohmcn)

  Claudia Barthold, Hieronymus, De viris illustribus - „Beruhmte Manner" (Michacl Ficdrowicz)

  Alcxander D. Ornclla, Das vernetzte Subjekt. Eine theologische Annaherung an das verstandnis von Subjektivitat unter den Bedingungen der Informations-und Kommunikationstechnologien (Christian Wessely)

  Andrzej Wójcik, Cześć pieśni! Z dziejów śląskiego życia muzycznego i piewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część pierwsza do 1939 roku ks. Antoni Rcginck)

  Kard. Tomaś Śpidlik, Marko I. Rupnik, Teologia pastoralna.

  Duszpasterstwo na nowe czasy (ks. Bogdan Bicia)

   

   

  SPRAWOZDANIA REPORTS

  Perspektywy rozwoju Stowarzyszenia i rozwinięcie jego działalności,

  Warszawa 23 listopada 2010 (ks. Bogdan Bicia)

  Prospectsfor the Development of an Association and the Broadening of it’s Activities (Warsaw, November 23, 2010)

   

  „Laboratorium jedności" - małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej.

  Międzynarodowa konferencja naukowa, Brenna 5-6 maja 2011(Mariola Kozubck)

  „Laboratory of unity" - mterdenominational marriage. International conference (Brenna, May 5-6, 2011)

   

  Rodzina polska na emigracji w duszpastcrsko-społeczncj refleksji,

  Katowice 12 maja 2011 (ks. Ireneusz Cclary)

  Polish fami/y abroad in apaitoral and social reflection (Katowice, May 12, 2011)

   

  Wychowanie do liturgii i przez liturgię, Katowice 19 maja 2011 (ks. Roman Buchta)

  Educationfor the liturgy and through the liturgy (Katowice, May 19, 2011)

 • Informacje dodatkowe

  Seria Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Redaktor Zespół redakcyjny ks. Andrzej Żądło (red. naczelny), ks. Bogdan Biela, ks. Roman Buchta, ks. Antoni Reginek, ks. Leszek Szewczyk (sekretarz)
  ISBN 978-83-7030-825-4
  Data wydania 2011
  Format 166 x 240 mm
  Liczba stron 629
  Cena 68,00 zł
 • Mogą cię również zainteresować następujące produkty

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/2 (2010)

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/2 (2010)

  Normalna cena: 42,00 zł

  Cena promocyjna 22,70 zł

       
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.