Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KSIĘGARNIA ŚW. JACKA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Księgarni św. Jacka zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

• Wydawca – Księgarnia Św. Jacka Sp. z o.o., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11, NIP: 634-019-76-31, KRS: 0000138372, REGON: 001316076

• Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonach Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,

• Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,

• Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

• Salony Księgarni św. Jacka – salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w: Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku, Wodzisławiu, Zabrzu i Żorach.

• Wartość Karty – wartość Karty Podarunkowej.

§ 2

1.Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest:

  • w siedzibie Wydawcy
  • w Salonach Księgarni św. Jacka
  • na stronie ksj.pl/karta-podarunkowa

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w Salonach Księgarni św. Jacka

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest zapłata przez Klienta w kasie Salonu Księgarni św. Jacka kwoty stanowiącej Wartość Karty.

3. Karta Podarunkowa wydawana jest w nominałach: 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie w Salonach Księgarni św. Jacka. Karta Podarunkowa nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę.

2. Karta Podarunkowa jest ważna do 31 grudnia 2025 r.

3. Karta Podarunkowa wydawana jest na okaziciela.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Wartość Karty Podarunkowej stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonie Księgarni św. Jacka.

2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Salonach Księgarni św. Jacka.

3. W Salonie Księgarni św. Jacka Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu Księgarni św. Jacka oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.

4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową jednokrotnie, do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną nabywanych towarów a Wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, reszta nie jest wydawana.

7. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do zakupu kolejnej Karty Podarunkowej.

8. Możliwe jest wykorzystanie kilku Kart Podarunkowych przy jednych zakupach.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

• gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna

• gdy Karta Podarunkowa została już wykorzystana.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

IV. Zwrot towarów

§ 8

1. Towary nabyte w Salonach Księgarni św. Jacka z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Salonach Księgarni św. Jacka.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się:

a) w przypadku, gdy wartość zwracanych towarów jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej wykorzystanej przy ich zakupie – w całości w gotówce (lub na kartę płatniczą);

b) w przypadku, gdy wartość zwracanych towarów jest równa lub wyższa od wartości Karty Podarunkowej wykorzystanej przy ich zakupie – w części stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej, a w pozostałej części w gotówce (lub na kartę płatniczą).

3. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej, o której mowa w ust. 2. pkt b) powyżej, jest równy terminowi ważności Karty Podarunkowej wykorzystanej przy zakupie.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Salonach Księgarni św. Jacka, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem „Karta Podarunkowa – reklamacja” lub e-mailem na adres: biuro@ksj.pl .

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów należy składać na ogólnych zasadach przyjętych w Salonach Księgarni Św. Jacka oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą we wszelkich sprawach dotyczących Karty Podarunkowej:

– pisemnie na adres: Księgarnia Św. Jacka Sp. z o.o., 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 11

– za pomocą e-mail na adres: biuro@ksj.pl

– osobiście w Salonach Księgarni Św. Jacka

§ 11

1 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że dla Użytkownika wiążące są warunki Regulaminu obowiązujące w chwili nabycia Karty Podarunkowej, chyba że zmiana Regulaminu będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, albo nowe warunki będą korzystniejsze dla Użytkownika. Zmiana następuje przez zamieszczenie informacji zgodnie z §2 ust. 2. Regulaminu.


DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga