Zadzwoń: +48 519 546 100, 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na
Informacje dla autorów

Profil tematyczny działu naukowego

Wydawnictwa Księgarni św. Jacka

Procedury wydawnicze:
zgłoszenie publikacji oraz zasady recenzowania

I. Zgłoszenie publikacji

Autor tekstu zgłaszanego do publikacji przekazuje do Wydawnictwa następujące dokumenty (odpowiednio: elektroniczne bądź papierowe):

A. Manuskrypt („komputeropis”) pracy w elektronicznej wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem DOC, DOCX lub RTF) oraz odpowiadający mu plik w formacie PDF. Tabele powinny być sporządzone w programie Word lub Excel i dostarczone w edytowalnej wersji (nie jako obraz), opatrzone tytułem, numerem oraz źródłem. Rysunki/schematy/wykresy mają być czytelne, wykonane w programach Excel, Corel (otwarty) i dostarczone w edytowalnej wersji (nie jako obraz). Jeśli Autor korzysta z innych czcionek niż standardowe MS Word, powinien je dostarczyć (przyjmujemy tylko czcionki z oprogramowania Windows). Przy niestandardowych czcionkach (np. greka, hebrajski) konieczne ujednolicenie fontu w całej pracy. Tekst (w tym przypisy) powinien być zredagowany wg wskazań Wydawnictwa i z zachowaniem norm języka polskiego. Analogiczna reguła dotyczy pracy przygotowanej w języku obcym;

B. Krótkie streszczenie pracy (w j. polskim i j. angielskim lub innym „kongresowym”) oraz słowa kluczowe;

C. Formularze (do pobrania u dołu strony):

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami wydawniczymi oraz zgoda na dysponowanie utworem w ramach procedury wydawniczej.

2.  Oświadczenia o prawach autorskich:

a) Oświadczenia o prawach autorskich

b) oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy;

c) zgody na przedruk ewentualnie wykorzystywanych elementów graficznych czy tekstów objętych prawami autorskimi;

3.W przypadku pracy wieloautorskiej, w której nie jest wskazane autorstwo rozdziałów: deklaracja o stopniu udziału każdego z autorów w zredagowanej pracy.

4. Deklaracja o źródłach finansowania publikacji.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

II. Etap wstępnej oceny (recenzji wewnętrznej)

1. Rada Wydawnictw Naukowych Księgarni św. Jacka (dalej „Rada”) przeprowadza wstępną ocenę (recenzję wewnętrzną) nadesłanej pracy. Ocena przebiega według podstawowych kryteriów: zgodności treści z tytułem, zgodności z profilem tematycznym Wydawnictwa, formalnych kryteriów naukowości (aparat naukowy, ewentualne indeksy), wagi naukowej podjętej problematyki, spójności przekazu, poziomu językowego i samodzielności pracy. Do dokonania oceny Rada może wyznaczyć odpowiedniego specjalistę.

1a. Jeśli zgłaszaną pracę stanowi dysertacja doktorska, wówczas autor przedstawia dwie recenzje uzyskane w przewodzie doktorskim. Recenzje te stanowią podstawę dla wstępnej oceny. Przed jej wydaniem Rada może wyznaczyć innego specjalistę.

2. Wydawnictwo informuje autora o wyniku wstępnej oceny.

III. Etap recenzji (zewnętrznej)

1. Po wydaniu przez Radę Wydawniczą oceny pozytywnej i wyjaśnieniu źródeł finansowania publikacji Wydawnictwo przekazuje pracę do recenzji zewnętrznej. Recenzent (lub recenzenci) jest wybierany przez Radę Wydawniczą, spośród naukowców niezatrudnionych w miejscu pracy autora. Rada może w uzasadnionym przypadku zdecydować o utajnieniu nazwiska recenzenta.

2. Recenzent ocenia pracę według standardowych kryteriów formalnych i (zgodność tytułu pracy z jej treścią; kompletność opracowania; poprawność formalna i językowa; znajomość stanu badań i korzystanie ze źródeł; poprawność metodologiczna; wartość przedstawionych rezultatów dla rozwoju dyscypliny naukowej; merytoryczna wartość pracy jako całości). Kończy recenzję jednoznaczną decyzją, jedną z czterech: wniosek o przyjęcie pracy bez poprawek; wniosek o przyjęcie pracy po dokonaniu wskazanych poprawek – bez konieczności ponownego przedstawiania pracy recenzentom; wniosek o przyjęcie pracy pod warunkiem dokonania wskazanych poprawek oraz o ponowne przedstawienie pracy recenzentom; wniosek o odrzucenie pracy. Autor może odwołać się od werdyktu recenzenta do Rady Wydawniczej. Rada rozpatrzy argumenty zawarte w odwołaniu i w uzasadnionym przypadku może wyznaczyć innego recenzenta.

3. Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz recenzji wydawniczej. W przypadku otrzymania recenzji z uwagami o poprawkach: korzystając z formularza (formularz do pobrania u dołu strony) ustosunkowuje się do recenzji, wskazując jednoznacznie, jakich dokonał poprawek, a jakie uwagi recenzenta odrzucił – uzasadniając swoją decyzję. Dołącza skorygowaną pracę (w postaci elektronicznej) w dwóch wersjach. Jedną stanowi jednolity tekst, a drugą – tekst z wyróżnionymi (np. kolorem) fragmentami skorygowanymi lub uzupełnionymi.

4. Wydawnictwo przesyła dokumenty przekazane przez autora do recenzenta. Ten na ich podstawie ponownie wnioskuje o przyjęcie lub odrzucenie pracy.

5. Rada podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu do publikacji.

6. O zakończeniu procedury recenzyjnej Wydawnictwo informuje autora. W przypadku pozytywnej decyzji i po potwierdzeniu ścieżki finansowania następuje sformułowanie i podpisanie umowy wydawniczej, umieszczenie pracy w planie wydawniczym i zgodnie z nim przejście do etapu opracowania redakcyjnego.

Wydawnictwo przeprowadza procedury recenzyjne i wydawnicze z zachowaniem wymaganych standardów etycznych. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej przez Wydawnictwo, recenzenta, autora lub osoby postronne, stosuje się procedury przewidziane przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://publicationethics.org/guidance.

Wydawnictwo prowadzi korespondencję z autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem procedur związanych z obiegiem dokumentów papierowych.

DANE ADRESOWE

Księgarnia św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

519 546 100
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2020 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga