Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Informacje dla autorów

Profil tematyczny działu naukowego

Wydawnictwa Księgarni św. Jacka

Procedury wydawnicze: zgłoszenie publikacji oraz zasady recenzowania

A. Zgłoszenie publikacji


Autor tekstu zgłaszanego do publikacji przekazuje do Wydawnictwa następujące dokumenty (odpowiednio: elektroniczne bądź papierowe):
(1) Manuskrypt („komputeropis”) pracy w elektronicznej wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem DOC, DOCX lub RTF) oraz odpowiadający mu plik w formacie PDF. W przypadku używania nietypowych czcionek – konieczne jest ich dołączenie. Tekst (w tym przypisy) powinien być zredagowany wg wskazań Wydawnictwa i z zachowaniem norm języka polskiego. Analogiczna reguła dotyczy pracy przygotowanej w języku obcym;
(2) krótkie streszczenie pracy (w j. polskim i j. angielskim lub innym „kongresowym”) oraz słowa kluczowe;
(3) oświadczenia o prawach autorskich:
a) oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (formularz);
b) zgody na przedruk ewentualnie wykorzystywanych elementów graficznych czy tekstów objętych prawami autorskimi (formularz);
c) w przypadku pracy wieloautorskiej, w której nie jest wskazane autorstwo rozdziałów: deklaracja o stopniu udziału każdego z autorów w zredagowanej pracy;
(4) kwestionariusz osobowy (formularz);
(5) deklaracja o źródłach finansowania publikacji.

B. Etap wstępnej oceny (recenzji wewnętrzej)

 1. Rada Wydawnicza przeprowadza wstępną ocenę (recenzję wewnętrzną) nadesłanej pracy. Ocena przebiega według podstawowych kryteriów: zgodności treści z tytułem, zgodności z profilem tematycznym Wydawnictwa, formalnych kryteriów naukowości (aparat naukowy, ewentualne indeksy), wagi naukowej podjętej problematyki, spójności przekazu, poziomu językowego i samodzielności pracy. Do dokonania oceny Rada może wyznaczyć odpowiedniego specjalistę.
  1a. Jeśli zgłaszaną pracę stanowi dysertacja doktorska, wówczas autor przedstawia dwie recenzje uzyskane w przewodzie doktorskim. Recenzje te stanowią podstawę dla wstępnej oceny. Przed jej wydaniem Rada może wyznaczyć innego specjalistę. Autor umieszcza w książce informacje o tym, że stanowi ona przygotowaną do publikację rozprawę doktorską, o jej promotorze (lub promotorach) oraz o jednostce, w której przeprowadzono postępowanie doktorskie. Ostateczna postać i miejsce tych informacji w publikacji są uzgadniane z Wydawnictwem. Rada może jednak wciąż odrzucić wniosek ze względu na niezgodność z profilem tematycznym Wydawnictwa.
 2. Wydawnictwo informuje autora o wyniku wstępnej oceny.

C. Etap recenzji (zewnętrznej)

 1. Po wydaniu przez Radę Wydawniczą oceny pozytywnej i wyjaśnieniu źródeł finansowania publikacji Wydawnictwo przekazuje pracę do recenzji zewnętrznej. Recenzent (lub recenzenci) jest wybierany przez Radę Wydawniczą, spośród naukowców niezatrudnionych w miejscu pracy autora. Rada może w uzasadnionym przypadku zdecydować o utajnieniu nazwiska recenzenta.
 2. Recenzent ocenia pracę według standardowych kryteriów formalnych i merytorycznych (zgodność treści z tytułem, kompletność opracowania, źródłowość, znajomość stanu badań, logiczność przeprowadzonych dowodzeń/wywodów, poprawność metodologiczna, znaczenie dla dyskursu naukowego, poprawność językowa, samodzielność pracy). Kończy recenzję jednoznaczną decyzją, jedną z trzech: wniosek o przyjęcie pracy bez poprawek merytorycznych, wniosek o przyjęcie pracy po dokonaniu wskazanych poprawek lub odrzucenie pracy.
  Recenzja negatywna jest wiążąca dla Wydawnictwa. Autor może odwołać się od werdyktu recenzenta do Rady Wydawniczej. Rada rozpatrzy argumenty zawarte w odwołaniu i w uzasadnionym przypadku może wyznaczyć innego recenzenta.
 3. Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz recenzji wydawniczej. W przypadku otrzymania recenzji z uwagami o poprawkach: korzystając z formularza ustosunkowuje się do recenzji, wskazując ogólnie, jakich dokonał poprawek, a jakie uwagi recenzenta odrzucił – uzasadniając swoją decyzję. Dołącza skorygowaną pracę (w postaci elektronicznej) w dwóch wersjach. Jedną stanowi jednolity tekst, a drugą – tekst z wyróżnionymi (np. kolorem) fragmentami skorygowanymi lub uzupełnionymi.
 4. Wydawnictwo przesyła dokumenty przekazane przez autora do recenzenta. Ten na ich podstawie podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu pracy do publikacji.
 5. O zakończeniu procedury recenzyjnej Wydawnictwo informuje autora. W przypadku pozytywnej decyzji i po potwierdzeniu ścieżki finansowania następuje sformułowanie i podpisanie umowy wydawniczej, umieszczenie pracy w planie wydawniczym i zgodnie z nim przejście do etapu opracowania redakcyjnego.

D. Procedura szczególna dla przekładów prac naukowych na język polski :

Etap odpowiadający recenzji wewnętrznej:
Rada Wydawnictw Naukowych Księgarni św. Jacka (dalej odpowiednio „Rada” i „KSJ”) przeprowadza wstępną ocenę poziomu naukowego i celowości wydania przekładu na język polski w dziale naukowym KSJ. Do dokonania oceny przewodniczący Rady może wyznaczyć odpowiedniego specjalistę lub specjalistów.

Etap odpowiadający recenzji zewnętrznej:
Na podstawie wstępnej oceny Rada powołuje recenzenta zewnętrznego lub recenzentów zewnętrznych, którzy oceniają poziom naukowy i językowy przekładu na język polski. Przeprowadzający ocenę są wybierani przez Radę spośród naukowców zgodnie z kryteriami obowiązującymi na etapie recenzji zewnętrznej.

Wydawnictwo przeprowadza procedury recenzyjne i wydawnicze z zachowaniem wymaganych standardów etycznych. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej przez Wydawnictwo, recenzenta, autora lub osoby postronne, stosuje się procedury przewidziane przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://publicationethics.org/guidance.

Wydawnictwo prowadzi korespondencję z autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem procedur związanych z obiegiem dokumentów papierowych.

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga