Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Statut Rady Wydawnictw Naukowych Księgarni św. Jacka

Użyte w Statucie określenia oznaczają:

„Wydawnictwo” – Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka

„Rada” – Rada Wydawnictw Naukowych Księgarni św. Jacka

§1

1. Za kształt merytoryczny publikacji pionu naukowego w Wydawnictwie odpowiada Rada. Realizuje to zadanie na dwóch polach:

– Odpowiedzialności za profil tematyczny publikacji.

– Dbałości o poziom naukowy publikacji

2. W ramach odpowiedzialności za profil tematyczny publikacji Rada podejmuje m.in. następujące działania:

– zatwierdza opis profilu tematycznego oraz wspiera Wydawnictwo w zakresie kształtowania merytorycznej strony informacji dotyczących działu naukowego,

– decyduje o przyjęciu serii wydawniczej do pionu naukowego Wydawnictwa lub jej usunięciu z niego,

– kontroluje zgodność nadsyłanych prac z profilem tematycznym.

3. W ramach dbałości o poziom naukowy publikacji, obejmującej cały proces recenzyjny, Rada określa procedury recenzyjne, a następnie nadzoruje ich wykonanie. Obejmują one:

– wyznaczanie recenzentów publikacji,

– kontrolowanie procesu recenzji,

– podejmowanie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do publikacji.

4. W podejmowaniu decyzji Rada troszczy się o ich zgodność z misją Kościoła katolickiego.

5. W swoich działaniach Rada kieruje się zasadami etycznymi zgodnymi z kodeksem etycznym COPE.

§2

Członków Rady powołuje i odwołuje Arcybiskup Katowicki.

§3

Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Wybór dokonywany jest w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

§4

Zadaniem przewodniczącego jest koordynowanie działań statutowych Rady, zwoływanie zebrań i przewodniczenie im.

§5

Rada na wniosek przewodniczącego powołuje sekretarza w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady. Może być on powołany spoza składu Rady.

§6

Zadaniem sekretarza jest bieżąca komunikacja z Wydawnictwem z ramienia Rady, w tym zwłaszcza obustronne przekazywanie informacji o procesie recenzyjnym i o związanych z nim decyzjach. Zadaniem sekretarza jest także troska o protokołowanie zebrań oraz archiwizację materiałów.

§7

1. Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący przynajmniej dwa razy w roku. Zebrania są protokołowane.

2. Zarząd Wydawnictwa może w ważnych sprawach zwołać Radę za zgodą jej przewodniczącego.

§9

Decyzje podejmowane przez Radę zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dopuszcza się głosowanie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o formie głosowania podejmuje przewodniczący.

§10

Członkami Rady pierwszej kadencji są powołani w 2019 roku przez Arcybiskupa Katowickiego do Rady Wydawniczej Księgarni Świętego Jacka w Katowicach.

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga