Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Monografie

A

Adsuesceret Deum i otwarte pytania: Wybrane zagadnienia teologii św. Ireneusza i Orygenesa, red. A. Uciecha, [2016].

Aniołowie w życiu ludzi, red. A. Żądło, [2009].

B

Bartoszek Antoni, Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, [2009].

Basiuk Maciej, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, [2008].

Bednarski Damian, Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), [2011].

Biblia Impulsy – Tom I.1– Ewangelia wg św. Mateusza (Rozdziały 1-13) (ks. Zdzisław Józef Żywica)
Biblia Impulsy – Tom I.2 – Ewangelia wg św. Mateusza (Rozdziały 14-28) (ks. Zdzisław Józef Żywica)
Biblia Impulsy – Tom IV – Ewangelia wg św. Jana (Beata Urbanek)
Biblia Impulsy – Tom VIII – Drugi List do Koryntian (ks. Marcin Kowalski)
Biblia Impulsy – Tom XI – List do Filipian (ks. Janusz Wilk)
Biblia Impulsy – Tom XII – List do Kolosan. List do Filemona (bp Zbigniew Kiernikowski)
Biblia Impulsy – Tom XIII – Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan (Anna Rambiert-Kwaśniewska)
Biblia Impulsy – Tom XIV – Listy Pasterskie. Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa (ks. Janusz Wilk)
Biblia Impulsy – Tom XVI – List św. Jakuba (ks. Józef Kozyra)
Biblia Impulsy – Tom XVII – Pierwszy i Drugi List św. Piotra. List św. Judy
Biblia Impulsy – Tom XVIII – Pierwszy, Drugi i Trzeci List św. Jana
Biblia Impulsy – Tom XIX – Apokalipsa św. Jana (ks. Dawid Ledwoń)

Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, [wyd. 1 – 2008; wyd. 2 -2017].

Biela Bogdan, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła. Stu­dium teologiczno-pastoralne, [2006].

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, ed. Jerzy Myszor (edycja dokumentów), [2015].

Błasiak Dominika, Duszpasterstwo akademickie jako środowisko społeczno-kulturowe: proces stawania się członkiem grupy od „Oni ” do „My”, [2003].

Brejza Krzysztof, Ksiądz Franciszek Pisula 1918-1993, [2019].

Buchta Roman, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, [2017].

Buchta Roman, Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, [2004].

C

Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, red. Grzegorz Strzelczyk, [2007].

Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty MYSZOR, [2005].

Ciuła Grzegorz, Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej, [2014].

Cuda Jerzy, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, [2002].

Czaplicki Bronisław, Franciszek Ścigała (1882-1940), [2017].

Czaplicki Bronisław, Karmelitańskie inspiracje religijności na Górnym Śląsku. Zarys historii, [2019].

D

Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer, [2015].

Dydaktyka teologii, red. Krzysztof Sosna, Katowice 2006.

E

Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. W. Myszor, [2014].

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła, red. A. Żądło, [2008].

Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. Roman Buchta, Krzysztof Sosna, [2007].

Eucharystia w życiu Kościoła, red. A. Żądło, [2005].

Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, [2006].

F

G

Górecki Jan, Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978). Studium historyczno-pastoralne, [2010].

Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne, [2002].

H

Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941, red. A. Uciecha, [2014].

Hojka Zbigniew, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej, [2020].

I

Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. Uciecha, [2010].

In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, wstęp i ed. Jerzy Myszor, WueM&KSJ [2019].

J

Jaka rodzina, takie społeczeństwo: wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, red. Mariola Teresa Kozubek, [2012].

Juranek Grzegorz, Obraz rodziny w nauczaniu papieża Franciszka, [2020].

K

Kafka Adam, Duszpasterstwo w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach w latach 1945-1968, [2016].

Kamczyk Wojciech, Tota paschalis solemnitas: teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, [2012].

Kempa Jacek, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, [2009].

Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. Andrzej Pastwa, [2014].

Kołek Andrzej, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), [2002].

Kościół wobec granic. Praca dedykowana ks. prof. dr. Lotharowi Ullrichowi, red. Jacek Kempa, [2005].

Kozyra Józef, Geneza Ewangelii, [2004].

Krętosz Józef, Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFMConv w latach 1948-1991, [2003].

Krętosz Józef, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, [2008].

Krzysteczko Henryk, Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin, [2011].

Krzysteczko Henryk, W małej grupie religijnej wpływ przynależności do małej grupy religijnej a poczucie uczestnictwa w życiu społecznym. Studium pastoralne, [2003].

Krzysteczko Henryk, We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem powszechnym, [2010].

Krzysteczko Henryk, Z rodziny do rodziny, [2016].

Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. Roman Buchta, [2009].

Kucza Grzegorz, Osoba ludzka integralna jako „locus eschatologicus”. Personalistyczna (re)interpretacja eschatologii chrześcijańskiej, [2013].

Kudełka Magdalena, „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa. Studium pastoralne, [2008].

Kuźnik Bartłomiej, Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziejskiego księdza doktora Stanisława Bisty (1929-1985), [2017].

L

Liturgia i psychologia, red. A. ŻĄDŁO, [2014].

Liturgia w podstawowych formach wyrazu, red. A. Żądło, [2011].

Ł

M

Malina Artur, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, [2007].

Maliszewska Anna, Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth A. Jonhson, [2015].

Małecki Zdzisław, Peszery do Księgi Izajasza, [2004].

Małecki Zdzisław, Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu, [2009].

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, [2019].

Matka Boża w ludzie Bożym, red. Jan Górecki, [2005].

Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. Uciecha, [2007].

Morcinek Jan, Program nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, [2001].

Mozgol Andrzej, Teologia Arki Przymierza w psalmach i tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; Mch 2,1-8), [2003].

Myszor Jerzy, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, [2017].

Myszor Wincenty, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, [2010].

Myszor Wincenty, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II, [2016].

Myszor Wincenty, Selected Studies On Gnosticism, [wyd.] WuEm&KSJ [2020].

N

Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. Żądło, [2010].

Nauczanie społeczne biskupa Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł, wstęp i oprac. Jerzy Myszor, [2020].

Nowy kontekst misji ad gentes, red. Jan Górski, [2005].

O

Olszar Henryk, Z człowiekiem i w rodzinie. Historie pisane w gminie Gorzyce, [2019].

On his way: studies in Honour of Professor Klemens Stock. S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, red. Artur Malina, [2004].

P

Panek Marek, Pojęcie supozycji sądu, [2007].

Pawłowicz Weronika, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), [2009].

R

Reginek Antoni, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku, [2012].

Reginek Antoni, „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej: studium teologiczno-muzykologiczne, [2005].

Reginek Antoni, Słownik biograficzny muzyków kościelnych i twórców religijnej kultury muzycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, [2018].

Resiak Szymon, Kult św. Ojca Pio z Pietrelciny w archidiecezji katowickiej w latach 1999-2014, [2017].

Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. Roman Buchta, Katowice 2010.

S

Sadzikowska Lucyna, Listy z lagrów i więzień 1939-1945 (wybrane zaganienia), [2019].

Salamonowicz Górska Iwonna, Język łaciński dla teologów, [2001].

Skowronek Ryszard, Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, [2007].

Skrzyś Aleksander, Ekumenizm na terenie archidiecezji katowickiej w latach 1992-2011, [2017].

Słomka Jan, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, [2007].

Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. A. Żądło, [2006].

Smierz Marcin, Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (1648-2019), [2020].

Sobański Remigiusz, Europa obojga praw, [2006].

Sosna Krzysztof, Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, [2002].

Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka: teologia fundamentalna w interdyscyplinarnym dialogu, red. Jerzy Cuda, [2004].

Steczek Łukasz, Budownictwo organowe na terenie miasta Tychy, [2020].

Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2001-2002; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2001-2002, [2006].

Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2003-2004; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003-2004, [2008].

Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2005-2006, [2010].

Surmiak Wojciech, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, [2009].

Szendzielorz Łukasz, Teologie agapé jako metoda. Agapetologiczna struktura dzieła teologicznego Josefa Zvěřiny, [2009].

Szewczyk Leszek, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, [2009].

Szołtysik Piotr, Wzajemne relacje miedzy Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, [2004].

Szulc Franciszek, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, [2006].

Szwarczyńska Ewa, Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska, [2018].

Szymak Krzysztof, Fotografia internetowa nośnikiem wartości moralnych i społecznych, [2019].

T

Tkocz Elżbieta, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, [2005].

Tondera Adam, L’immagine letteraria del „santo” pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, [2012].

U

Uciecha Andrzej, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, [2002].

Uciecha Andrzej, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, [2009].

Urbanek Beata, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana, [2009].

W

W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, red. nauk. numeru Andrzej Pastwa, [2014].

Warząchowska Bogumiła, Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), [2012].

Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, red. Grzegorz Kucza, [2006].

Wilk Janusz, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, [2015].

Wilk Janusz, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16, [2006].

Wita Grzegorz, Istoty nadnaturalne ludu Aszanti w Ghanie, [2007].

Wuwer Arkadiusz, Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019), [2020].

Wuwer Arkadiusz, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, [2011].

Wychowanie do liturgii i przez liturgię, red. A. Żądło, [2012].

Z

Zarzeczny Rafał SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, [2009].

Zygmunt Bartosz, Rola muzyki w celebracjach liturgii Wieczerzy Pańskiej na przykładzie utworów chóralnych kompozytorów polskich, powstałych po Soborze Watykańskim II, [2019].

Ż

Żądło Andrzej, Lex orandi – lex credendi w modlitwach nad darami w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne, [2013].

Żurek Antoni , Mysterium passionis – corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, [2012].

Kolejność alfabetyczna. 
Lista stale aktualizowana.
DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga